Reglement automatische incasso gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Reglement automatische incasso gemeente De Wolden

Reglement automatische incasso gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingReglement automatische incasso gemeente De Wolden
CiteertitelReglement automatische incasso gemeente De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
24-02-2005 01-01-2005 Nieuwe regeling 15-02-2005 De Wolder Courant 15-02-2005

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden,

Gelezen het voorstel van de afdeling Interne en Externe Dienstverlening d.d

Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, in de Gemeentewet en in de verordeningen Afvalstoffenheffing, onroerende-zaakbelastingen, Rioolrecht, Forensenbelasting en Toeristenbelasting;

Besluiten;

Vast te stellen het volgende “reglement voor automatische incasso van de gemeentelijke heffingen in de gemeente De Wolden”;

Artikel 2. Doel van automatische incasso

Het doel van automatische incasso is om de formele belastingschuld van de belastingschuldige te spreiden en te laten incasseren/betalen in meerdere maandelijkse termijnen.

Artikel 3. Deelname automatische incasso

1. Deelname aan automatische incasso is alleen mogelijk indien de belastingschuldige de gemeente schriftelijk heeft gemachtigd door inlevering of toezending van de groene machtigingskaart, om via automatische incasso de gemeentelijke belastingen te laten incasseren.

2. de groene machtigingskaart moet in ieder geval binnen veertien dagen na de dagtekening van de aanslag worden ingeleverd. Bij later inleveren zal automatische incasso pas ingaan in het volgende belastingjaar of bij een volgende aanslag.

3. Op de groene machtigingskaart mag geen spaarrekening worden vermeld.

4. Het aanslagbedrag zal alleen automatisch geïncasseerd worden als het totaalbedrag  van de aanslag minimaal  € 125,-- bedraagt en maximaal € 1800,--.

5. De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 4. Uitsluiting automatische incasso

De incassant kan de deelname aan automatische incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5. Intrekken machtiging automatische incasso

Indien de belastingschuldige de schriftelijke machtiging voor automatische incasso wil intrekken, dient dit te gebeuren door inzending van de rode intrekkingkaart.

In dat geval moeten de nog verschuldigde bedragen worden voldaan binnen de termijnen welke van toepassing zijn ingeval geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso bij de aanslagoplegging.

Artikel 6. Wijziging bank- of girorekeningnummer belastingplichtige

Wanneer het bank- of gironummer wijzigt dient er een nieuwe machtiging te worden afgegeven.

Artikel 7. Berekening termijnbedrag

1. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen.

2. In afwijking van het eerste lid kan het termijnbedrag afwijken van het in het eerste lid berekende termijn bedrag:

a. als verzoeker een termijnbedrag laat terugboeken;

b. als een termijn niet kon worden geïncasseerd;

c. als binnen de periode van de betaaltermijnen het bezwaarschrift tegen een deel van de aanslag geheel of gedeeltelijk ongegrond wordt verklaard en een opschorting van de belastingschuld vervalt.

In alle gevallen wordt geautomatiseerd de restschuld verdeeld over de resterende termijnen.

Artikel 8. Beëindiging automatische incasso

1. Indien twee van de termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd, vervalt de mogelijkheid van gespreide betaling door middel van automatische incasso.

2. De incassant kan de deelname aan automatische incasso beëindigen indien er omstandigheden worden geconstateerd, of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

3. Indien op grond van het eerste lid en het tweede lid de machtiging wordt beëindigd, wordt dit zo spoedig mogelijk aan de belastingschuldige schriftelijk meegedeeld.

Artikel 9. Tijdstip van afschrijving

1. Automatische incasso vangt aan nadat het aanslagbiljet is verzonden.

2. De eerste afschrijving zal, met inachtneming van hetgeen geregeld is in het derde lid, plaatsvinden in de laatste volle week van de maand volgende op de dagtekening.

Artikel 10. Nieuwe betaaltermijn

1. Indien er sprake is van een schriftelijke mededeling op grond van artikel 8 derde lid van dit reglement, wordt teruggevallen op de reguliere betaaltermijnen.

2. Indien deze reguliere termijnen reeds zijn vervallen, dient het nog openstaande bedrag binnen één maand na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving te zijn voldaan.

Artikel 11. Terugstorting

1. Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij de giro- of bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

2. De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door de gele terugboekingkaart binnen één maand na datum afschrijving aan de eigen giro- of bankinstelling toe te zenden.

Artikel 12. Bezwaar- en verzoekschriften

1. Wanneer het aanslagbedrag wijzigt naar aanleiding van een bezwaar- of verzoekschrift binnen de periode van de incassotermijnen, verandert het termijnbedrag (afhankelijk van de uitkomst van het besluit) voor de resterende termijnen, zoals bedoelt in artikel 7 lid 2.

2. Als na afhandeling van een bezwaar- of verzoekschrift alle tien betaaltermijnen verstreken zijn, is het resterende aanslagbedrag ineens verschuldigd.

3. In voorkomende gevallen is er een betalingsregeling mogelijk.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

2. Deze regeling kan worden aangehaald als "reglement automatische incasso gemeente De Wolden ".

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van  het college van burgemeester en wethouders van 15 februari 2005.

Secretaris, burgemeester,

A. van Walstijn, Sj. Kremer