Subsidieregeling De Wolden 2016-II

Subsidieregeling De Wolden 2016-II

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingSubsidieregeling De Wolden 2016-II
CiteertitelSubsidieregeling De Wolden 2016-II
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 2 Algemene subsidieverordening De Wolden 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
15-12-2016 n.v.t. Wijziging Hoofdstuk 2, Paragraaf 1. 23-02-2016 De Wolder Courant / Digitaal gemeenteblad 2035
17-03-2016 n.v.t. Nieuwe regeling 08-03-2016 De Wolder Courant, 30 september 2015 2035

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

gelet op artikel 2 van Algemene subsidieverordening De Wolden 2015, zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 20 maart 2015;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

"Subsidieregeling De Wolden 2016-II"

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1.1. Begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 1. a.

  Algemene Subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening De Wolden 2015 zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 26 maart 2015.

 2. b.

  Dorpshuis: een gebouw dat functioneert als ontmoetingsplaats, waarin ruimte aangeboden kan worden voor activiteiten die in verenigingsverband of op andere wijze worden ontplooid. Een dorpshuis wordt beheerd door een stichting om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke, geestelijke en sociaal-culturele ontwikkeling van een kern.

 3. c.

  Eenheid: een zelfstandige eenheid van een muziekvereniging. De vereniging betaalt per eenheid BUMA-premie en contributie aan een landelijke organisatie. Zelfstandige eenheden kunnen samen één vereniging vormen.

 4. d.

  Jeugdkoor: een zangvereniging waarvan de leden jonger zijn dan negentien jaar.

 5. e.

  Jeugdleden: de uit de gemeente De Wolden afkomstige leden van een sportvereniging, die op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt.

 6. f.

  Leden met een beperking: de uit de gemeente De Wolden afkomstige leden die in verband met een geestelijke of lichamelijke beperking zijn aangewezen op een vorm van aangepast sporten.

 7. g.

  Muziekvereniging: een harmonie, fanfare, brassband, blaaskapel, big band, drumfanfare, drum- en malletband, showkorps, tamboerkorps, fluitkorps, pijperkorps, lyrakorps, jachthoornkorps, majorettegroep of twirlgroep, op amateurbasis actief in de gemeente De Wolden.

 8. h.

  Onderhoud: het geheel aan werkzaamheden op het gebied van klein en groot onderhoud aan een dorpshuis.

Artikel 1.2. Verplichtingen subsidieontvanger

Indien uit de Algemene Subsidieverordening voortvloeit dat de subsidieontvanger eindverantwoording dient af te leggen, voert de subsidieontvanger een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit altijd de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan.

Artikel 1.3. Indexering

 1. 1.

  Het college beslist jaarlijks of indexering van een subsidiebedrag plaatsvindt.

 2. 2.

  Wanneer subsidiebedragen worden geïndexeerd, gebeurt dit op basis van het consumentenprijsindexcijfer van het jaar voorafgaand aan het jaar van indiening van de subsidieaanvraag.

Hoofdstuk 2. Te subsidiëren beleidsterreinen

Paragraaf 1. Sportstimulering, Kunst, Cultuur en Recreatie

Subparagraaf
Artikel 2.1.1. Beleidsdoel

Het stimuleren van sport en bewegen onder de inwoners van de gemeente De Wolden, inhet kader van een gezonde leefstijl, participatie en veilig opgroeien. De focus ligt opbreedtesport, niet op topsport.

Artikel 2.1.2. Subsidie-aanvraag
 1. 1.

  De aanvrager van een sportsubsidie moet aan de volgende voorwaarden voldoenom in aanmerking te komen voor een incidentele subsidie:

 1. a.

  De subsidieaanvraag dient tijdig te zijn ingediend: een aanvraag voor eensubsidie kan het gehele jaar door worden ingediend, maar moet minimaal 8weken voor aanvang van de activiteiten worden ingediend

 2. b.

  De aanvrager dient gebruik te maken van het daarvoor vastgesteldeaanvraagformulier1 waarop de volgende gegevens dienen te worden vermeld:

  - een omschrijving van de activiteit;

  - een uitleg/toelichting waaruit blijkt dat het de activiteit past binnende doelstelling van deze beleidsregel;

  - een verklaring/uitleg dat de activiteit niet tot de reguliere, jaarlijkseactiviteiten van de aanvrager behoort;

  - een beschrijving van het aantal deelnemers waar de activiteit zich opricht;

  - een begroting van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd,

Artikel 2.1.3. Subsidievoorwaarden
 1. 1.

  De activiteiten zijn (overwegend) gericht op inwoners van De Wolden;

 2. 2.

  De activiteit behoort niet tot de reguliere, jaarlijkse activiteiten van de aanvrager;

 3. 3.

  De activiteiten zijn gericht op breedtesport, niet op topsport;

 4. 4.

  De activiteiten met betrekking tot schoolsport en naschoolse activiteiten voor het primair onderwijs mogen wel tot de reguliere activiteiten van de aanvrager behoren en dienen te zijn afgestemd met de sportfunctionarissen en dienen zoveel mogelijk aan te sluiten op de schooltijden.

Artikel 2.1.4. Mogelijkheden voor een subsidie

De onderstaande activiteiten kunnen financieel worden ondersteund [2]:

 1. A.

  Activiteiten gericht op sportstimulering;

 2. B.

  activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering;

 3. C.

  activiteiten gericht op een gezonde leefstijl;

 4. D.

  activiteiten gericht op senioren en/of inwoners met een beperking;

 5. E.

  activiteiten gericht op welzijn en zorg;

 6. F.

  activiteiten waarbij wordt aangesloten bij de (brede) school.

Artikel 2.1.5. Berekening hoogte subsidie

De gemeente verleent subsidie voor maximaal 75% van de totale kosten van de activiteit met een maximaal subsidiebedrag van € 3.500,- per organisatie per jaar.

Artikel 2.1.6. Subsidieplafond

Het college kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen. Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen.

Subparagraaf
Artikel 2.1.7. Beleidsdoel

De bevordering van de belangstelling en beoefening van muziek in de ruimste zin.

Artikel 2.1.8. Subsidieontvanger

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie heeft een muziekvereniging minimaal 25 contributiebetalende leden op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 2.1.9. Verplichtingen

Aan de subsidieverlening kunnen de volgende verplichtingen worden verbonden:

 1. a.

  de activiteiten zijn in principe voor iedere inwoner van de gemeente De Wolden toegankelijk en;

 2. b.

  een muziekvereniging wordt geacht een deel van de subsidie te reserveren voor de aanschaf van uniformen en instrumenten en;

 3. c.

  de muziekvereniging geeft minimaal tweemaal per kalenderjaar een voor iedereen toegankelijk optreden binnen de grenzen van de gemeente De Wolden.

Artikel 2.1.10. Berekening hoogte subsidie
 1. 1.

  Het in de gemeentebegroting opgenomen subsidiebedrag dat wordt verdeeld onder de muziekverenigingen bestaat uit:

  1. a.

   een basisbedrag per eenheid tot maximaal drie eenheden;

  2. b.

   een bijdrage per contributiebetalend lid.

 2. 2.

  60% van het bedrag is voor onderdeel a. en 40% is voor onderdeel b.

 3. Als tegemoetkoming in de opleidingskosten voor muziekverenigingen die opleidingen in eigen beheer verzorgen kan jaarlijks een bedrag beschikbaar worden gesteld bij de vaststelling van de begroting.

  De verdeling van het subsidiebedrag voor opleiding in eigen beheer vindt plaats op basis van het aantal leerlingen per vereniging. De opleiding moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. a.

   Met de opleiding wordt bedoeld een hafabra opleiding.

  2. b.

   De opleiding moet worden verzorgd door een bevoegd docent.

  3. c.

   De opleiding moet worden afgesloten met een erkend diploma.

Subparagraaf
Artikel 2.1.11. Beleidsdoel

Het bevorderen en stimuleren van zingen op amateurbasis en optreden in een jeugdkoor.

Artikel 2.1.12. Subsidieontvanger

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie heeft een jeugdkoor minimaal vijftien contributiebetalende jeugdleden op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 2.1.13. Subsidieverplichtingen

Het jeugdkoor moet aan de volgende subsidieverplichtingen voldoen:

 1. a.

  de activiteiten zijn in principe voor iedere inwoner van de gemeente De Wolden toegankelijk en;

 2. b.

  het jeugdkoor geeft minimaal tweemaal per kalenderjaar een voor iedereen toegankelijk optreden binnen de grenzen van de gemeente De Wolden;

 3. c.

  de leden moeten jonger zijn dan 19 jaar.

Artikel 2.1.14. Berekening hoogte subsidie

De subsidie aan een jeugdkoor bestaat uit:

 1. a.

  20 % van de contributieopbrengst;

 2. b.

  20 % van de dirigentkosten.

Paragraaf 2. Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening

Subparagraaf
Artikel 2.2.1. Beleidsdoel
 1. 1.

  Voor het in stand houden van een dorpshuis wordt subsidie toegekend voor de kosten verbonden aan het onderhoud aan de accommodaties.

 2. 2.

  Onderstaande beleidsregels zijn van toepassing op de dorpshuizen in Alteveer/Kerkenveld (De Alke), Berghuizen (De Barg’n), Drogteropslagen (‘t Drogterhuus), Fort (De Snikke), Koekange (De Schakel), Linde (Linde), Oosteinde (De Kolonie), dorpshuis Koekangerveld (De Veldhoek) en Veeningen (’t Markehuus), Ansen (Dorpshuis Ansen), Echten (d’ olde Karke).

Artikel 2.2.2. Subsidieontvanger

Het dorpshuis moet aan de volgende subsidieverplichtingen voldoen:

 1. a.

  De activiteiten zijn voor iedere inwoner van de gemeente De Wolden toegankelijk.

 2. b.

  De dorpshuizen zijn naar behoefte minimaal vijf dagen per week open en in de avonduren van 19.00 tot 23.00 uur.

 3. c.

  Eenmaal per jaar stellen de besturen een medewerker van de gemeente in staat een inspectie van de staat van onderhoud van het dorpshuis uit te voeren. De besturen ontvangen de rapportage van de inspectie en voeren de daarop vermelde werkzaamheden uit.

 4. d.

  Bij de verhuur van ruimten geven de dorpshuizen prioriteit aan de ruimtevraag van het onderwijs en van het welzijnswerk.

 5. e.

  De dorpshuisbesturen leveren, als bijlage bij de jaarrekening, een duidelijke financiële uitwerking van alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in het betreffende jaar in.

Artikel 2.2.3. Berekening hoogte subsidie
 1. 1.

  De hoogte van de subsidie komt tot stand op de volgende manier:

  1. 1.

   De subsidie wordt vastgesteld op 45% van de totale onderhoudskosten. De totale kosten van het onderhoud worden bepaald op basis van de door het ministerie van onderwijs voor het betreffende jaar vastgestelde component onderhoud in het bekostigingsstelsel basisonderwijs.

 2. 2.

  Mocht het uitgekeerde subsidiebedrag de voor onderhoud benodigde financiële middelen overstijgen, dan is het bestuur van een dorpshuis verplicht de overtollige gelden te reserveren voor onderhoud of (ver-)bouw in de komende jaren.

 3. 3.

  De gemeente financiert nieuwe investeringen mee tot maximaal 50%, mits de ingediende plannen door de raad zijn goedgekeurd en vastgesteld.

 4. 4.

  De gemeente verstrekt de bijdrage in nieuwe investeringen in de vorm van een renteloze lening wanneer het dorpshuis is gevestigd in een pand dat particulier eigendom is.

 5. 5.

  De gymvergoeding in dorpshuis De Schakel in Koekange en dorpshuis De Barg’n in Berghuizen wordt gehandhaafd. Dorpshuis Linde in Linde en dorpshuis ‘t Markehuus in Veeningen ontvangen ook een gymvergoeding. De gemeente stelt de gymvergoeding jaarlijks vast aan de hand van het Bekostigingsstelsel basisonderwijs, ter uitvoering van artikel 113 van de Wet op het primair onderwijs.

 6. 6.

  Verenigingen, organisaties en clubs zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van huisvesting (bijvoorbeeld clubhuizen), ruimte voor binnenactiviteiten (bijvoorbeeld vergaderingen) en voor de financiële gevolgen daarvan.

 7. 7.

  De gemeente honoreert geen verzoeken om een financiële tegemoetkoming in de huisvestingskosten, wanneer een vereniging, club of organisatie gebruik kan maken van een gemeenschappelijke ruimte, in bijvoorbeeld een dorpshuis, of van ruimte in plaatselijke horecagelegenheden.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 3.1. Overgangsrecht

Op een aanvraag om subsidie die is ingediend voor inwerkingtreding van deze regeling, is de regeling van toepassing zoals deze luidde ten tijde van de aanvraag. Burgemeester en wethouders kunnen echter voor deze aanvraag de Subsidieregeling De Wolden 2016-II toepassen indien dit een voordeel voor de aanvrager oplevert.

Artikel 3.2. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervangt de 'Subsidieregeling De Wolden 2016'.

 2. 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling De Wolden 2016-II’.

Sluiting

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van 8maart 2016.

de secretaris, de burgemeester,

N.Kramer R. de Groot