Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden

Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingSubsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden
CiteertitelSubsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden 2015-2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 2 Algemene subsidieverordening De Wolden 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
16-04-2015 n.v.t. Nieuwe regeling 31-03-2015 De Wolder Courant van 15 april 2015, Gemeenteblad nr 8 xxxx

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening De Wolden 2015, zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 26 maart 2015.

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden 2015-2018

Hoofdstuk 1. ALGEMEEN

Artikel 1.1. Begripsomschrijving

 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Algemene Subsidieverordening:

Algemene Subsidieverordening De Wolden 2015 zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 26 maart 2015

Initiatiefrijk:

Het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve maatschappelijke initiatieven gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, van de sociale vitaliteit en van de sociale infrastructuur van De Wolden.

Leefbaarheid:

Beleving van de dagelijkse woonomgeving; wordt de omgeving als passend ervaren.

Sociale vitaliteit:

Inspanningen en initiatieven van bewoners gericht op hun (leef)omgeving.

Sociale infrastructuur:

Geheel van voorzieningen, verenigingen en activiteiten.

Sociaal domein: Dit betreft het brede terrein van activiteiten op sociaal

cultureel gebied. De zorg, hulp voor kind en gezin, de ondersteuning op het gebied van werk en inkomen en participatie van inwoners.

 

Artikel 1.2. Beleidsdoelen

De raad heeft op 6 november 2014 tijdens de begrotingsvergadering besloten om voor vier jaar een budget beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke initiatieven.

Doel is om meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners (vergroten participatie van inwoners in de samenleving) en daarmee de leefbaarheid en/of de sociale vitaliteit en/of de sociale infrastructuur van een dorp of de gemeente, te vergroten.

Artikel 1.3. Looptijd subsidieregeling

 1. 1

  Deze subsidieregeling is geldig van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2018.

 2. 2

  Vóór 1 augustus 2016 wordt de werking van de regeling geëvalueerd en wordt het college voorgesteld om de subsidieregeling wel of niet te verlengen na 31 maart 2018.

Artikel 1.4. Termijn indienen aanvraag en beantwoording

 1. 1

  De aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend bij de gemeente. De indieningstermijnen om voor beoordeling in aanmerking te komen zijn: 1 mei, 1 augustus, 1 november en 1 februari. 

 2. 2

  De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld door het college.

 3. 3

  Binnen 8 weken na de indieningstermijn heeft de aanvrager bericht van het college.

Hoofdstuk 2. SUBSIDIEBEDRAG

Artikel 2.1. Budget

 1. 1

  Voor deze regeling is het in de begroting opgenomen bedrag – behorend bij dat kalenderjaar – beschikbaar.

 2. 2

  Er is sprake van cofinanciering: de gemeente draagt maximaal 50% van de totale kosten van het initiatief. 

Artikel 2.2. Indexering

Gedurende de looptijd van deze subsidieregeling (i.c. tot en met 2018) vindt er geen indexering plaats van het subsidiebedrag genoemd in artikel 1.2 van deze subsidieregeling.

Artikel 2.3. Subsidiebedrag

Per aanvraag is maximaal € 100.000,-- beschikbaar.

Hoofdstuk 3. CRITERIA EN VOORWAARDEN

Artikel 3. Subsidieaanvrager

Aanvragen om een subsidie op grond van deze subsidieregeling kunnen uitsluitend worden ingediend door rechtspersonen die maatschappelijke, niet commerciële doelen nastreven.

Artikel 3.1. Selectiecriteria

 1. 1

  Dorpen (in de vorm van dorpsbelangen), initiatiefnemers en netwerken kunnen een beroep doen op het subsidiebudget.

 2. 2

  Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet worden voldaan aan de volgende criteria:

  a. De activiteit/het project draagt bij aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit of sociale infrastructuur van het betreffende dorp;

  b. Er is aantoonbaar draagvlak van een brede groep inwoners;

  c. Het mag niet ten goede komen aan een besloten groep, het initiatief dient een algemeen belang;

  d. De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage in de vorm van geld en/of vrijwilligerswerk en/of locatie en/of materialen;

  e. Er is in het plan aangegeven hoe de initiatiefnemer de financiële duurzaamheid van het initiatief zal waarborgen na afloop van de subsidie; m.a.w.: hoe is het beheer en onderhoud geregeld (indien van toepassing). Advies op dit vlak mag onderdeel vormen van de aanvraag.

Artikel 3.2. Gunningscriteria

Als de aanvragen in enig jaar het voor dat jaar beschikbare budget overtreffen volgt gunning op basis van de volgende criteria: 

a. Initiatieven die bijdragen aan ontwikkelingen binnen het sociaal domein hebben voorrang;

b. Mate waarin de activiteit/het project bijdraagt aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit of sociale infrastructuur van het betreffende dorp.

Artikel 3.3. Voorwaarden

Aan de subsidietoekenning worden de volgende voorwaarden verbonden:

a. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het project/de realisatie van de activiteit;

b. Alle inwoners van het dorp worden erover geïnformeerd door de aanvrager, er zijn geen zwaarwegende bezwaren die realisatie van de activiteit/het project in de weg staan. 

Artikel 3.4. Afwijken criteria

Het college van burgemeester en wethouders kan gemotiveerd afwijken van de criteria genoemd in artikel 3.2 en 3.3.

Hoofdstuk 4. DIVERSEN

Artikel 4.1. Verplichtingen subsidieontvanger

 1. 1

  De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit altijd de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen evenals de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan.

 2. 2

  De financiële administratie en het inhoudelijk verslag worden gedurende vijf jaar bewaard.

 3. 3

  Binnen 8 weken na afronding van de activiteit dan wel het project legt de aanvrager verantwoording af over de activiteiten en financiën middels het Verantwoordingsformulier Initiatiefrijk De Wolden. 

 4. 4

  Bij veranderingen in de projectopzet en –uitvoering informeert de aanvrager de gemeente.

Hoofdstuk 5. SLOTBEPALINGEN

Artikel 5.1. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 16 april 2015.

Artikel 5.2. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden 2015-2018.

Sluiting

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2015

de secretaris,                      de burgemeester,

Nanne Kramer                    Roger de Groot