Subsidieregeling Verledden Buitensportvelden De Wolden 2018-2020

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Subsidieregeling Verledden Buitensportvelden De Wolden 2018-2020

Subsidieregeling Verledden Buitensportvelden De Wolden 2018-2020

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingSubsidieregeling Verledden Buitensportvelden De Wolden 2018-2020
CiteertitelSubsidieregeling Verledden Buitensportvelden De Wolden 2018-2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie - besluiten en regelingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 2 Algemene subsidieverordening De Wolden 2015
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
29-03-2018 n.v.t. Nieuwe regeling 13-03-2018 Digitaal gemeenteblad Onbekend

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening De Wolden 2015 en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen het volgende:

Subsidieregeling Verledden Buitensportvelden De Wolden 2018-2020

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.

  aanvrager: de sportvereniging die een aanvraag indient in het kader van de Subsidieregeling Verledden Buitensportvelden De Wolden 2018-2020;

 2. b.

  Algemene Subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening De Wolden 2015 zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 26 maart 2015;

 3. c.

  buitensportveld: in de open lucht gelegen sportveld, dat deel uitmaakt van de sportvoorzieningen van een sportvereniging;

 4. d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

 5. e.

  ledverlichting: verlichting op basis van een light-emitting diode die voldoet aan de richtlijnen voor verlichting van respectievelijk de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, Koninklijke Nederlands Korfbalverbond en Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond;

 6. f.

  sportvereniging: een voetbal-, korfbal- of tennisvereniging, waarvan de sportvoorzieningen in De Wolden gelegen zijn.

Artikel 2. Doel

Deze regeling heeft als doel het stimuleren van vervanging van niet-ledverlichting voor ledverlichting op buitensportvelden.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie kan worden verleend aan sportverenigingen.

Artikel 4. Subsidiabele activiteit en kosten

 1. 1.

  Gesubsidieerd wordt 50% van de kosten inclusief btw voor het vervangen van niet-ledverlichting voor ledverlichting op buitensportvelden, met dien verstande dat de resterende 50% van de kosten door aanvrager gedekt is.

 2. 2.

  Ook subsidiabel zijn de kosten, als bedoeld in het eerste lid, die gemaakt zijn in 2016 en 2017.

Hoofdstuk 2. Aanvragen

Artikel 5. Subsidieaanvraag en verdeelsystematiek

 1. 1.

  Aanvragen voor subsidie worden schriftelijk ingediend bij het college. De aanvraag voor subsidie bevat in ieder geval:

  a. naam en adres van de aanvrager en handtekening van de indiener;

  b. een offerte ter onderbouwing van de kosten te maken voor de activiteit;

  c. een dekkingsplan voor de kosten;

  d. een planning voor uitvoering van de activiteiten.

 1. 2.

  Er wordt op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvraag besloten.

 2. 3.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 6. Aanvraag subsidievaststelling

 1. 1.

  Aanvragen tot vaststelling van subsidie worden schriftelijk ingediend bij het college binnen negen maanden na verzending van het verleningsbesluit. Op verzoek van aanvrager kan het college een nader vast te stellen langere termijn vast stellen.

 2. 2.

  Hierbij dient tevens een factuur van de gemaakte kosten te worden overgelegd.

 3. 3.

  Bij subsidies lager dan € 7.500,- stelt het college de subsidie direct vast.

Artikel 7. Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger dient tenminste vijf jaar nadat de vaststelling van de subsidie onherroepelijk is geworden, zijn administratie ten aanzien van de kosten van de maatregelen als bedoeld in deze regeling, te bewaren en toegankelijk te houden.

Artikel 8. Voorschotten

 1. 1.

  Voor subsidies die minder € 7.500,- bedragen, wordt 100% bevoorschot.

 2. 2.

  Voor subsidies die meer dan € 7.500,- bedragen, wordt 50% bevoorschot. Bij de vaststelling als bedoeld in artikel 6, wordt het resterende bedrag betaald.

Artikel 9. Nadere voorschriften

Het college kan nadere voorschriften verbinden aan het besluit tot verlening van een subsidie.

Artikel 10. Intrekking Stimuleringsbijdrage

Het college kan, onverminderd de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening, het besluit tot verlening van een subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

 1. a.

  niet aan de voorschriften van het besluit is voldaan;

 2. b.

  de activiteit niet binnen 9 maanden na verzending van het verleningsbesluit is afgerond.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en treedt uit werking op 31 december 2020.

Artikel 12. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2018 is € 75.000,-, voor 2019 € 0,- en voor 2020 € 0,-.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college kan in individuele gevallen van bepalingen in deze regeling afwijken voor zover toepassing van die bepalingen voor de aanvrager gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Sluiting

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van 13 maart 2018.

de secretaris, de burgemeester,

Nanne Kramer Roger de Groot