Subsidieverordening instandhouding waardevolle bomen in de gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Subsidieverordening instandhouding waardevolle bomen in de gemeente De Wolden

Subsidieverordening instandhouding waardevolle bomen in de gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingSubsidieverordening instandhouding waardevolle bomen in de gemeente De Wolden
CiteertitelSubsidieverordening instandhouding waardevolle bomen in de gemeente De Wolden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2000 n.v.t. Nieuwe regeling 29-07-1999 Wolder Courant 1999 - VII/20 (a)

Tekst van de regeling

Nr. VII/20 (a).

De raad van de gemeente DE WOLDEN;

overwegende dat het gewenst is een regeling vast te stellen om een boom of een groep bomen te behouden voor de omgeving c.q. landschap d.m.v. een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud voor de eigenaar c.q. gebruiker;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 1999;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

be s l u i t

vast te stellen de “Subsidieverordening instandhouding waardevolle bomen in de gemeente De Wolden”.

Hoofdstuk 1. Naam

Subsidieverordening instandhouding waardevolle bomen in de gemeente De Wolden

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.

  waardevolle boom of groep bomen: een boom of een groep bomen die staat of staan op markante plaatsen in de dorpen of het buitengebied, beeldbepalend zijn voor de woning, straatbeeld of landschap, ouder zijn dan 50 jaar en redelijk vitaal zijn;

 2. b.

  gemeenteiijke waardevolle bomen lijst: de door de gemeenteraad vastgestelde lijst waarop de boom of groep van bomen als bedoeld onder lid a zijn vermeld. Op deze lijst worden niet vermeld de op de landelijke inventarisatielijst van de Bomenstichting of de Bomenwacht voor komende bomen;

 3. c.

  duurzame instandhouding: verlengen van de levensduur van een boom of groep bomen door uitvoering van onderhoudsmaatregelen;

 4. d.

  deskundig boomverzorgingsbedrijf: bedrijf dat gespecialiseerd is in het onderhouden van waardevolle bomen op grond van kennis en vaardigheden.

Artikel 2

 1. 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage ineens verienen in de kosten van maatregelen die noodzakelijk zijn voor het duurzaam instandhouden van een waardevolle boom of groep van waardevolle bomen welke op de gemeentelijke waardevolle/monumentale bomenlijst staan.

 2. 2.

  Onder maatregeien, als bedoeld in lid 1, zijn in elk geval begrepen: snoeien, wondbehandeling, grondverbetering, bestrijding van ziekten en plagen, aismede het onderzoek en de advisering betreffende de te nemen maatregelen.

 3. 3.

  De bijdrage kan worden verleend aan:a. de eigenaar van de grond waarop de boom of groep bomen staan;b. een natuurlijk of rechtspersaon die krachtens een persaonlijk of zakeiijk recht het feitelijk gebruik van de grond waarop de boom, af groep bomen staan.

Artikel 3

 1. 1.

  Indien een eigenaar/aanvrager niet tevens gebruiker is van de grond waarop de boom of groep bomen zich bevind(t) (en), dient de aanvraag door de gebruiker mede te zijn ondertekend.

 2. 2.

  Indien een gebruiker/aanVrager niet tevens eigenaar is van de grond waarop de boom of groep bomen zich bevind(t)(en), dient de aanvraag door de eigenaar mede te zijn ondertekend.

Artikel 4

De bijdrage wordt slechts verleend indien de begroting van de kosten van de te nemen maatregelen vooraf door burgemeester en wethouders is goedgekeurd en de subsidiabele kosten zijn vastgesteld. De kastenbegroting dient te zijn opgesteld door een deskundig boomverzorgingsbedrijf, dan wel door de gemeente. Met de werkzaamheden wag eerst een begin warden gemaakt nadat de bijdrage is toe gekend.

Artikel 5

 1. 1.

  De bijdrage bedraagt 90% van de door burgemeester en wethouders vast te stellen subsidiabele kosten.

 2. 2.

  De bijdrage wordt slechts verleend voor zover de op de gemeentebegroting van het lopende jaar daarvoor uitgetrokken gelden toereikend zijn en worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 3. 3.

  De bijdrage wordt verleend onder de voorwaarden dat:a. de maatregeien warden uitgevoerd door een deskundig boomverzorgingsbedrijf;b. de maatregelen binnen 9 maanden na de subsidietoekenning warden uitgevoerd;c. de boom of groep bomen na het uitvoeren van de maatregelen naar behoren in stand word(t) (en) gehouden.

 4. 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan het verlenen van de bijdrage nadere voorwaarden verbinden.

 5. 5.

  De bijdrage wordt uitbetaald nadat is gebleken:a. dat de maatregelen naar behoren zijn uitgevoerd; b. de rekening van het boomverzorgingsbedrijf is overlegd.

 6. 6.

  Voor dezelfde boom of groep bomen kan een bijdrage slechts 1x in de 10 jaar warden toe gekend.

Artikel 6

 1. 1.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders na ingewonnen advies, afwijken van het in artikel 1 tm artikel 5 gestelde.

 2. 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 7

 1. 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening instandhouding waardevolle bomen” in de gemeente De Wolden.

 2. 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeente De Wolden gehouden op 29 juli 1999.

De raad voornoemd,

Secretaris, Voorzitter,

A.G.M. Dashorst Sj. Kremer