Subsidieverstrekking en steunverlening (staatssteun)

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Subsidieverstrekking en steunverlening (staatssteun)

Subsidieverstrekking en steunverlening (staatssteun)

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingSubsidieverstrekking en steunverlening (staatssteun)
CiteertitelSubsidieverstrekking en steunverlening (staatssteun)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 18 Financiële verordening 2007 De Wolden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2008 n.v.t. Nieuwe regeling 13-05-2008 De Wolder Courant 13-05-2008

Tekst van de regeling

Artikel 1

Aanleiding

In artikel 18 van de “Financiële verordening 2007 gemeente De Wolden” is de volgende bepaling opgenomen:

''Het college zorgt voor en legt vast de regels voor de steunverlening en de toekenning van subsidies aan ondernemingen en instellingen.''

In deze notitie wordt beschreven wat steunverlening en de toekenning van subsidies aan ondernemingen en instellingen is en welk beleid de gemeente De Wolden in dat kader hanteert.

Wat is staatssteun?

De Europese Commissie hanteert als uitgangspunt voor het begrip staatssteun:

''De steunmaatregel geeft een voordeel, dat bepaalde ondernemingen of bepaalde producties ontvangen als resultaat van een door de overheid ondernomen stap.''

Elke vorm van steun door de overheid is onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt als deze de mededinging binnen de Gemeenschap vervalst of dreigt te vervalsen.

Dit kan ongunstig zijn voor het handelsverkeer.

Voorbeelden van steunmaatregelen zijn directe subsidies en rentesubsidies, maar ook door de overheid in rekening gebrachte te lage grondprijzen. Staatssteun heeft dus vele verschijningsvormen.

Uitzonderingen melden

In sommige gevallen geldt het verbod op steunmaatregelen niet. Zo kan ondersteuning nodig zijn om sociale redenen of voor het herstel van schade bij rampen. Deze uitzonderingen moeten eerst worden aangemeld bij de Europese Commissie. Zolang die geen positieve beslissing heeft genomen, mogen de maatregelen niet worden uitgevoerd. De Commissie heeft aanwijzingen gegeven over de manier waarop overheden moeten omgaan met specifieke vormen van steun op het gebied van milieu, onderzoek en ontwikkeling, risicokapitaal, grondtransacties en regionale steun.

Op de internetsite www.europadecentraal.nl wordt steeds actuele informatie gegeven over deze onderwerpen.

Geldt het begrip staatssteun ook voor de gemeente?

Naast de centrale en lagere overheden kunnen ook openbare instellingen of bedrijven steunmaatregelen bekostigen. Als de lasten daarvan uiteindelijk door de overheid betaald worden, is er sprake van staatssteun. Alle vormen van bevoordeling die ten goede komt aan bedrijven die economische activiteiten uitvoeren binnen een lidstaat vallen dus onder staatssteun volgens het EU-Verdrag.

Vrijstellingsverordeningen

Er zijn ook uitzonderingen die niet gemeld hoeven te worden bij de Europese Commissie. De volgende maatregelen vallen onder deze vrijstellingsverordeningen:

- Steun aan kleine en middelgrote ondernemingen,

- Trainings- en opleidingssteun,

- De minimis-regel die bepaalt dat ondernemingen maximaal € 200.000 in een periode van drie jaar mogen ontvangen.

Op de internetsite www.europadecentraal.nl wordt actuele informatie gegeven over dit onderwerp. Gelet op de voortdurende wijzigingen is het niet gewenst deze informatie in deze nota op te nemen. Ook de zo nodig te gebruiken “Verklaring de-minimissteun” is op dezelfde internetsite te downloaden.

Hoe dienen steunmaatregelen aangemeld te worden?

Overheden moeten de Europese Commissie tijdig op de hoogte brengen van voorgenomen nieuwe steunmaatregelen. Met behulp van een elektronisch systeem wordt de melding via de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU naar de Staatsteungriffie van de Europese Commissie gestuurd. Hiervoor zijn standaardformulieren ontworpen, die gedetailleerd aangeven wat de Europese Commissie wil weten. Ook als overheden van plan zijn bestaande en eerder goedgekeurde steunregelingen aan te passen, moet dit gemeld worden. De Commissie onderzoekt vervolgens of de steun de concurrentie niet vervalst of de handel niet verstoort. Als alle informatie compleet is, neemt de Commissie een beslissing. Wanneer er geen bezwaren zijn, kan de maatregel worden uitgevoerd (positieve beschikking).

Wat zijn de gevolgen van het niet aanmelden van steunmaatregelen?

Niet aangemelde steun is onrechtmatig. Het gaat hier om niet genotificeerde steun. Als de Commissie op basis van een klacht verplicht wordt een onderzoek te doen, hoeft ze geen termijnen in acht te nemen. De Commissie kan ook zelfstandig een onderzoek instellen, bijvoorbeeld op basis van krantenartikelen. Na opening procedure streeft de Commissie ernaar om binnen anderhalf jaar na opening van een eventuele procedure de zaak af te sluiten  (inspanningsverplichting). Bij een negatieve beschikking moet de lidstaat de situatie in de oude toestand herstellen. Dat betekent dus dat er terugvordering plaats dient te vinden van de steun, inclusief rente.

Hoe gaan we in De Wolden hiermee om?

Het verlenen van staatssteun is geen activiteit die in deze gemeente regelmatig voorkomt. Toch dienen we hierop attent te zijn. Degene die bij de beleidsvoorbereiding betrokken is dient hiervoor aandacht te hebben.

Wanneer zich eventueel mogelijke steunverleningen gaan voordoen of vragen daarover kunnen via de afdeling financiën (in de persoon van de financieel medewerker belast met de interne controle) worden doorgeleid naar de Europese Commissie.

Om een eerste beoordeling te kunnen doen is als bijlage bij deze notitie een checklist toegevoegd welke kan helpen bij de eerste beoordeling.

Inwerkingtreding

Voor de inwerkingtreding is aansluiting gezocht bij de op 13 december 2007 vastgestelde “Financiële verordening 2007 gemeente De Wolden” en treedt derhalve in werking op 1 januari 2008.

College van burgemeester en wethouders, 13 mei 2008.

Voorzitter, Secretaris,

P.H.Snijders, R.Vogelzang

Bijlage 1

Checklist staatssteun