Terugbetalingsregeling opleidingskosten De Wolden 2012

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Terugbetalingsregeling opleidingskosten De Wolden 2012

Terugbetalingsregeling opleidingskosten De Wolden 2012

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingTerugbetalingsregeling opleidingskosten De Wolden 2012
CiteertitelTerugbetalingsregeling opleidingskosten De Wolden 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2013 n.v.t. Nieuwe regeling 13-11-2012 De Wolder Courant 13-11-2012

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden;

gelet op het bepaalde in artikel 17 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

na instemming van de Ondernemingsraad;

besluiten:

vast te stellen de navolgende “Terugbetalingsregeling voor opleidingskosten gemeente De Wolden 2012”.

Artikel 1

Bij vergoeding van opleidingskosten (i.c. toekenning van budget in het opleidingsplan) is sprake van terugbetalingsverplichting voor de medewerker als:

1. hij de opleiding, waarvoor vergoeding is verleend, voortijdig beëindigt zonder dat de opleiding tot het behalen van het betreffende diploma of certificaat heeft geleid, tenzij voortzetting van de opleiding redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd;

2. de aanstelling bij De Wolden op eigen verzoek, of ten gevolge van aan zichzelf te wijten feiten of omstandigheden wordt beëindigd, terwijl de opleiding nog niet is afgerond;

3. de aanstelling bij De Wolden op eigen verzoek, of ten gevolge van aan zichzelf te wijten feiten of omstandigheden wordt beëindigd, binnen twee jaar na afronding van de opleiding (bijv. door het behalen van het voor deze opleiding geldende diploma of certificaat).

Artikel 2

De terugbetalingsregeling geldt (met inachtneming van artikel 3) voor:

1. alle opleidingen waarvoor in het kader van loopbaanontwikkeling budget is toegekend en waarvoor de totale kosten € 2.500,= (excl. BTW) of meer bedragen;

2. alle opleidingen waarvoor bij indiensttreding van de medewerker, in het kader van de afspraken over arbeidsvoorwaarden, verplichtingen zijn aangegaan door De Wolden jegens de medewerker en waarvoor de totale kosten € 2.500,= (excl. BTW) of meer bedragen.

Artikel 3

1. Het gedeelte van het toegekende opleidingsbudget, dat vanuit het Individueel Loopbaanbudget (ILB) van de medewerker is betaald, hoeft niet te worden terugbetaald.

2. Met inachtneming van het genoemde in lid 1, geldt de terugbetalingsverplichting voor alle externe kosten, die in het kader van de betreffende opleiding door De Wolden zijn gemaakt (of waartoe een verplichting daartoe is aangegaan). Hieronder vallen de kosten van de opleiding, boeken en eventuele examens of tentamens. Eventueel toegekend studieverlof en reiskosten zullen niet worden teruggevorderd.

Artikel 4

Terugbetaling tijdens de onder artikel 1 lid 3 genoemde termijn zal plaatsvinden volgens de volgende staffel:

1. bij uitdiensttreding binnen een half jaar na afronding van de opleiding (bijv. het behalen van het bij de opleiding behorende diploma of certificaat) wordt het volledige bedrag teruggevorderd;

2. bij uitdiensttreding binnen de periode van meer dan een half jaar, maar minder dan 1 jaar na afronding van de opleiding (bijv. het behalen van het bij de opleiding behorende diploma of certificaat), wordt 75% van het volledige bedrag teruggevorderd;

3. bij uitdiensttreding binnen de periode van meer dan 1 jaar, maar minder dan 1,5 jaar na afronding van de opleiding (bijv. het behalen van het bij de opleiding behorende diploma of certificaat), wordt 50% van het volledige bedrag teruggevorderd;

4. bij uitdiensttreding binnen de periode van meer dan 1,5 jaar, maar minder dan 2 jaar na afronding van de opleiding (bijv. het behalen van het bij de opleiding behorende diploma of certificaat), wordt 25% van het volledige bedrag teruggevorderd.

Artikel 5

In gevallen waarin toepassing van deze regeling zou leiden tot een onredelijke of onbillijke situatie, kan ons college besluiten tot afwijking van de regeling.

Artikel 6

Deze regeling vervangt de “Terugbetalingsregeling opleidingskosten De Wolden 2008” en treedt in werking op 1 januari 2013. De regeling kan worden aangehaald als de “Terugbetalingsregeling opleidingskosten De Wolden 2012”.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethoudersvan gemeente De Wolden op 13 november 2012,

de secretaris, de burgemeester,

T.N. Kramer R.T. de Groot