Toelageregeling beschikbaarheiddiensten 2013

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Toelageregeling beschikbaarheiddiensten 2013

Toelageregeling beschikbaarheiddiensten 2013

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingToelageregeling beschikbaarheiddiensten 2013
CiteertitelToelageregeling beschikbaarheiddiensten 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2013 n.v.t. Nieuwe regeling 19-03-2013 De Wolder Courant 19-03-2013

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

Overwegende dat het is gewenst ter uitvoering van artikel 3:3:1 van de CAR-UWO nadere regels vast te stellen;

Gelet op artikel 3:3:1 van de CAR-UWO;

Gelet op de overeenstemming in de Commissie voor georganiseerd overleg d.d. 24 mei 2013;

Besluiten:

Vast te stellen de volgende:

Regeling tot het toekennen van een toelage beschikbaarheiddienst.

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt onder ambtenaar verstaan hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.

Artikel 2

Aan de ambtenaar die buiten de voor hem geldende werktijdenregeling als bedoeld in artikel 4:2 van de CAR-UWO ingevolge een schriftelijke aanwijzing van het bevoegd gezag zich regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet houden teneinde bij oproep arbeid te gaan verrichten, wordt een toelage toegekend.

Artikel 3

De toelage wordt volgens onderstaande percentages afgeleid van het maximum salarisbedrag behorend bij schaal 5 van de bijlage II van de CAR-UWO en bedraagt voor een beschikbaarheiddienst gedurende een volledige dag:

1. maandag t/m vrijdag: 2,5% van het maandsalaris

2. zaterdag en zondag: 2,5% van het maandsalaris

3. hele week: 5,0% van het maandsalaris

Bij beschikbaarheiddienst voor een deel van de week of weekend wordt het percentage naar rato berekend.

Artikel 4

In afwijking van artikel 3 kan het bevoegd gezag een vaste toelage toekennen. Deze toelage wordt vastgesteld aan de hand van de het bepaalde in artikel 3 en 4 en de mate waarin de ambtenaar zich ingevolge een schriftelijke aanwijzing van het bevoegd gezag bereikbaar en beschikbaar pleegt te moeten houden. De toelage wordt aangepast als zich wijzigingen voordoen in de berekeningsgrondslag ervan en volgt de overeengekomen salarisverhoging afgesproken in het LOGA.

Artikel 5

Arbeid verricht tijdens beschikbaarheiddiensten wordt als overwerk beschouwd en vergoed overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:2:1 , lid 5van de CAR-UWO.

Artikel 6

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Toelageregeling beschikbaarheiddiensten 2013” en treedt in de plaats van de regeling die op

1 juni 2008 van kracht is geworden.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013. 

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden op 19 maart 2013.

Zuidwolde, 11 juni 2013

secretaris-directeur, burgemeester, 

T.N. Kramer, R.T. de Groot