Verordening burgerinitiatief gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Verordening burgerinitiatief gemeente De Wolden

Verordening burgerinitiatief gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief gemeente De Wolden
CiteertitelVerordening burgerinitiatief gemeente De Wolden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. n.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
07-06-2007 n.v.t. Nieuwe regeling 31-05-2007 Wolder Courant 2007 - VIII/8

Tekst van de regeling

Nr. VIII / 8

De raad van de gemeente De Wolden;

Besluit:

Vast te stellen:

VERORDENING BURGERINITIATIEF GEMEENTE DE WOLDEN

Hoofdstuk

Verordening burgerinitiatief gemeente De Wolden.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatief: een verzoek van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2. Geldig initiatief op agenda raad

 1. 1.

  De raad plaatst een burgerinitiatief op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 2. 2.

  Ongeldig is het verzoek dat:a. niet door tenminste 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund,b. een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, ofc. niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 5.

Artikel 3. Gerechtigden tot burgerinitiatief

 1. 1.

  Initiatiefgerechtigd is elke ingezetene die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

 2. 2.

  Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigden is voldaan, is de toestand op de dag van het verzoek bepalend.

Artikel 4. Van burgerinitiatief uitgesloten onderwerpen

Een burgerinitiatief houdt niet in:

 1. a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 2. b.

  een vraag over het gemeentelijk beleid

 3. c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 4. d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

 5. e.

  een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode, waarin indiening van het voorstel plaatsvindt, door de raad een besluit is genomen.

Artikel 5. Procedure van in behandelingnemen burgerinitiatief

 1. 1.

  Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 2. 2.

  Het verzoek bevat tenminste:a. een omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;b. een toelichting waarin het doel, een motivatie, ideeën over hoe het doel te bereiken en eventuele kosten staan vermeld;c. de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening(en) van de initiatiefnemer(s)d. een lijst met in elk geval 25 achternamen, voornamen, adressen, geboortedata en handtekening van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 3. 3.

  Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in de bijlage van de verordening opgenomen standaardformulier.

Artikel 6. Behandeling burgerinitiatief in raad

 1. 1.

  De voorzitter van de raad beslist binnen 2 weken na de datum van indiening van het verzoek of het verzoek voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 2.

 2. 2.

  Indien het verzoek aan de vereisten voldoet, dan agendeert de raad het burgerinitiatief binnen 6 weken na de datum van indiening van het verzoek.

 3. 3.

  De voorzitter van de raad nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De initiatiefnemer heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatief nader toe te lichten.

 4. 4.

  De raad kan een burgerinitiatief om advies voorleggen aan het college. Hij stelt daarbij, in overleg met het college een termijn vast waarbinnen dit advies moet zijn uitgebracht.

 5. 5.

  De initiatiefnemer wordt ook uitgenodigd voor de vergadering waarin inhoudelijke behandeling van het burgerinitiatief en besluitvorming plaatsvindt.

 6. 6.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt van het besluit mededeling gedaan aan de initiatiefnemer en wordt dit besluit op gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Artikel 7. Verslaglegging over werking burgerinitiatief

De burgemeester doet middels het burgerjaarverslag jaarlijks verslag van de werking van het burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 8. Citeertitel en inwerkingtreding

 1. 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening burgerinitiatief gemeente De Wolden”.

 2. 2.

  De verordening treedt in werking op 7 juni 2007.

Bijlage 1

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel/onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toelichting op voorstel/onderwerp:

Doel (wat wilt u bereiken):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Motivatie (waarom wilt u dat bereiken):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ideeën (hoe wilt u uw doel bereiken): …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zijn er kosten aan verbonden?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Naam:…………………………………………………………………………………………

Eerste voornaam en verdere voorletters:…………………………………………………

Geboortedatum:………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………

Postcode:………………Woonplaats:………………………………………………………

Datum:…………………………………………………………………………………………

Handtekening:…………………………………………………………………………………

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van ………initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Bijlage 2

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel/onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toelichting op voorstel/onderwerp:

Doel (wat wilt u bereiken):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Motivatie (waarom wilt u dat bereiken):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ideeën (hoe wilt u uw doel bereiken): …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zijn er kosten aan verbonden?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Naam:…………………………………………………………………………………………

Eerste voornaam en verdere voorletters:…………………………………………………

Geboortedatum:………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………

Postcode:………………Woonplaats:………………………………………………………

Datum:…………………………………………………………………………………………

Handtekening:…………………………………………………………………………………

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van ………initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.