Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.9, eerste en tweede lid van de Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
09-10-2014 n.v.t. Nieuwe regeling 25-09-2014 De Wolder Courant / Digitaal Gemeenteblad,nummer 10, 8 oktober 2014. 25-09-2014

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente De Wolden

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2014 gelet op het bepaalde in artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.9, eerste en tweede lid van de Wet basisregistratie personen;

Besluit:

vast te stellen de

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan organen van de gemeente DeWolden gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

b. de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid van dit artikel.

2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid aanhef en onder b vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

3. Het college van burgemeester en wethouders legt in een nadere regeling vast:

a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op (datum; de dag na bekendmaking ) en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

2. Deze verordening wordt aangehaald als:

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014.

Sluiting

Zuidwolde, 25 september 2014

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke, R.T. de Groot