Verordening op de bruikleenovereenkomst inzake het Bestuursinforrnatiesysteem van de gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Verordening op de bruikleenovereenkomst inzake het Bestuursinforrnatiesysteem van de gemeente De Wolden

Verordening op de bruikleenovereenkomst inzake het Bestuursinforrnatiesysteem van de gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingVerordening op de bruikleenovereenkomst inzake het Bestuursinforrnatiesysteem van de gemeente De Wolden
CiteertitelVerordening op de bruikleenovereenkomst inzake het Bestuursinformatiesysteem van de gemeente De Wolden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 44 Gemeentewet
  2. Artikelen 95 t/m 99 Gemeentewet
  3. Rechtspositiebesluit Wethouders
  4. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-05-2003 n.v.t. Nieuwe regeling 24-04-2003 Geen 2003 - IV/7

Tekst van de regeling

Nr. IV/7

De raad van de gemeente DE WOLDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 april 2003;

gelet op de artikelen 44 en 95 tot en met 99 van de Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende:

Verordening op de bruikleenovereenkomst inzake het Bestuursinformatiesysteem (Bis) van de gemeente De Wolden.

Hoofdstuk 1. Naam

Verordening op de bruikleenovereenkomst inzake het Bestuursinforrnatiesysteem van de gemeente De Wolden.

Artikel 1

Op aanvraag kan door de gemeente De Wolden voor de uitoefening van het raadslidmaatschap respectievelijk de uitoefening van het wethoudersambt een laptop met bijbehorende randapparatuur en software in bruikleen ter beschikking worden gesteld aan de leden van de gemeenteraad van De Wolden en de leden van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2

De aanvrager dient voorafgaande aan de ingebruikname van de laptop met bijbehorende randapparatuur en software een bruikleenovereenkomst met de gemeente De Wolden aan te gaan overeenkomstig het hiertoe door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde model.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking 1 dag na bekendmaking daarvan. De verordening zal na de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Drenthe worden bekend gemaakt door het plaatsen daarvan in de Wolder Courant.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de bruikleenovereenkomst inzake het Bestuursinformatiesysteem van de gemeente De Wolden.

Sluiting

Zuidwolde, 24 april 2003

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

(K. Boelens) (Sj. Kremer)