Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2019
CiteertitelLegesverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie - verordeningen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, Gemeentewet
 2. artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet
 3. artikel 2, tweede lid, Paspoortwet
 4. Artikel 7, Paspoortwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
21-12-2018 n.v.t. Nieuwe regeling 20-12-2018 Digitaal Gemeenteblad / De Wolder Courant Onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente DE WOLDEN; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2018;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019(Legesverordening 2019).

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 2. b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 3. c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de nee dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 4. d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 5. e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

 1. 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 1. 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 1. a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 2. b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 3. c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen

 4. d.

  het in behandeling nemen van aanvragen tot afgifte van afdrukken van voorstellen, rapporten, adressen en andere stukken welke vanwege administratieve diensten van de gemeente worden vermenigvuldigd en aan de gemeenteraad worden overlegd, indien zij worden gevraagd door de publiciteitsmedia ten behoeve van nieuwsverspreiding.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 1. 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 2. 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 1. 1.

  1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 2. 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 1. a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 1. b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en de volgende hoofdstukken of onderdelen van Titel 1 van de tarieventabel betreft:

 1. i.

  onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand);

 2. ii.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 3. iii.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 4. iv.

  hoofdstuk 6 (gereserveerd);

 5. v.

  onderdeel 1.9 1/1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 6. vi.

  hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze verordening zou leiden tot onvoorziene onbillijkheden van overwegende aard kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13. Overgangsrecht en slotbepalingen

 1. 1.

  De ‘Legesverordening 2018’ van 14 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 1. 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 1. 3.

  Tot het moment dat het voorstel van Rijkswet tot vaststelling van de Wet digitale overheid (Kamerstukken 34972) tot wet is verheven bedraagt het tarief in de legestabel onder 1.3.1, € 39,75. Zodra de Wet digitale overheid in werking treedt is het onder 1.3.1. opgenomen tarief in de tarieventabel van toepassing.

Artikel 14. Inwerkingtreding

 1. 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 2. 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 3. 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening 2019’.

Sluiting

Zuidwolde, 20 december 2018

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke, R.T. de Groot

Bijlage

Bijlage