Verordening op de kansspelen

Verordening op de kansspelen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingVerordening op de kansspelen
CiteertitelVerordening op de kansspelen voor de gemeente De\n Wolden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 30c Wet op de kansspelen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
23-12-2010 n.v.t. Nieuwe regeling 16-12-2010 De Wolder Courant 2010 - XIX/11

Tekst van de regeling

Nr. XIX / 11

De raad van de gemeente DE WOLDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2010;

Besluit:

- De Verordening op de kans- en behendigheidsspelen van 27 oktober 2005 in te trekken, met ingang van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe verordening;- De geactualiseerde Verordening op de kansspelen voor de gemeente De Wolden vast te stellen.

VERORDENING OP DE KANSSPELEN

Hoofdstuk 2. Speelautomaten

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.

  de wet : de Wet op de kansspelen;

 2. b.

  speelautomatenbesluit : KB van 3 mei 1999;

 3. c.

  speelautomaat : een toestel, als bedoeld in artikel 30 van de wet;

 4. d.

  kansspelautomaat : een speelautomaat als bedoeld in artikel 30 van de wet;

 5. e.

  aanwezigheidsvergunning : de in artikel 30b van de wet bedoelde vergunning voor het aanwezig hebben van één of meer kansspelautomaten;

 6. f.

  exploitatievergunning : de in artikel 30h, eerste lid, van de wet bedoelde vergunning voor het exploiteren speelautomaten;

 7. g.

  inrichting : inrichtingen als bedoeld in artikel 30c van de wet;

 8. h.

  ondernemer : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de inrichting exploiteert;

 9. i.

  bedrijfsleider : hij, die algemene leiding geeft aan een onderneming/inrichting

 10. j.

  beheerder : hij, die onmiddellijke leiding geeft aan een onderneming/ inrichting;

 11. k.

  openbare weg : alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot die wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen of paden liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

 12. l.

  gebouw : elk bouwwerk, dat een voor personen of dieren toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 13. m.

  hoogdrempelige inrichtingen : inrichtingen of gelegenheden in de zin van artikel 30 van de wet.

Artikel 2

De burgemeester kan een aanwezigheidsvergunning verlenen voor het plaatsen van maximaal twee kansspelautomaten in hoogdrempelige inrichtingen.

Artikel 3

 1. 1.

  De aanwezigheidsvergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet overdraagbaar.

 2. 2.

  In de aanwezigheidsvergunning wordt de naam van de exploitant van de inrichting, alsmede het adres van de inrichting waar de kansspelautomaat staat opgesteld, vermeld.

 3. 3.

  De aanwezigheidsvergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend.

 4. 4.

  In de aanwezigheidsvergunning wordt opgenomen, dat op of aan de kansspelautomaat een waarschuwing wordt opgenomen tegen gokverslaving en overige risico’s van overmatig gokken. De plaats en vorm van deze waarschuwing dienen te voldoen aan door de burgemeester te stellen eisen.

 5. 5.

  Er mogen alleen kansspelautomaten worden opgesteld, die in eigendom toebehoren aan personen, die in het bezit zijn van de exploitatievergunning, zoals bedoeld in artikel 30h, eerste lid van de Wet op de Kansspelen.

 6. 6.

  De kansspelautomaten moeten worden opgesteld op een in de inrichting voor een ieder zichtbare en toegankelijke plaats; de ondernemer c.q. bedrijfsleider c.q. beheerder van de inrichting dient achter de toonbank direct zicht te hebben op de kansspelautomaten.

Artikel 4

Een aanwezigheidsvergunning, die voor de inwerkingtreding van deze verordening is verleend voor het aanwezig hebben van één of meer kansspelautomaten, blijft van kracht gedurende de in de vergunning aangegeven termijn.

Artikel 5

Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn behoudens de ambtenaren genoemd in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering belast de ambtenaren, aangewezen door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6

De ambtenaren genoemd in artikel 5 van deze verordening zijn bevoegd tot het verlangen van de noodzakelijke inlichtingen en inzage van stukken voor zover zulks redelijkerwijs voor de vervulling van de taak nodig is.

Artikel 7

 1. 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de kansspelen voor de gemeente De Wolden”;

 2. 2.

  De Verordening op de kans- en behendigheidsspelen, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 oktober 2005, in te trekken ingaande de inwerkingtredingsdatum van de nieuwe verordening;

 3. 3.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Sluiting

Zuidwolde, 16 december 2010De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke P.H. Snijders