Verordening op de rekenkamercommissie gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Verordening op de rekenkamercommissie gemeente De Wolden

Verordening op de rekenkamercommissie gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingVerordening op de rekenkamercommissie gemeente De Wolden
CiteertitelVerordening op de rekenkamercommissie gemeente De Wolden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 81o Gemeentewet
 2. Artikel 147 Gemeentewet
 3. Artikelen 182 t/m 185 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2006 n.v.t. Nieuwe regeling 28-04-2005 Wolder Courant 2005 - VII/4a

Tekst van de regeling

Nr. VII/ 4a

De raad van de gemeente De Wolden;

gelezen het voorstel van de burgemeester en de griffier van 15 april 2005;

gelet op de artikelen 81o, 147, en 182 tot en met 185 van de Gemeentewet;

besluit :

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE DE WOLDEN

Hoofdstuk 1

.

Hoofdstuk 1. ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. 1.

  Wet: Gemeentewet

 2. 2.

  commissie: rekenkamercommissie van de gemeente De Wolden

 3. 3.

  voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie

 4. 4.

  doelmatigheid of efficiency: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken

 5. 5.

  doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken.

 6. 6.

  Rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en raadsbesluiten

Hoofdstuk 2. TAAK, SAMENSTELLING EN LIDMAATSCHAP VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 2. De rekenkamercommissie

 1. 1.

  De raad stelt de rekenkamercommissie in

 2. 2.

  De rekenkamercommissie bestaat uit 3 personen.

Artikel 3. De taak van de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Een door de commissie ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet, tweede lid.

De rekenkamercommissie kan ook onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van organen en instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Artikel 4. Benoeming leden

 1. 1.

  De raad benoemt de voorzitter in functie en de twee leden, allen van buiten de kring van zijn leden van de raad

 2. 2.

  Deze leden worden voor een periode van vijf jaar benoemd

 3. 3.

  Op de leden is artikel 81 f behoudens het eerste lid, onder j en o, van de Wet van overeenkomstige toepassing (onverenigbaarheid van functies)

 4. 4.

  Alvorens de leden hun functie kunnen uitoefenen leggen zij in een vergadering van de raad de eed of belofte af, conform artikel 14 van de Wet.

 5. 5.

  De leden overleggen aan de raad jaarlijks een lijst met daarin opgenomen de hoofd- en nevenfuncties die zij op dat moment vervullen.

Artikel 5. Taken voorzitter

 1. 1.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de door de commissie geselecteerde onderzoekers en met de ambtelijk secretaris.

Artikel 6. Einde lidmaatschap

De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-activiteit.Het lidmaatschap eindigt:

 1. 1.

  op eigen verzoek;

 2. 2.

  bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de commissie;

 3. 3.

  wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel het lid bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

 4. 4.

  indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld

De leden van de commissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

Artikel 7. Vergoeding voor werkzaamheden

 1. 1.

  De leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen en een tegemoetkoming in de kosten

 2. 2.

  Voor de vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen geldt artikel 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, waarbij de voorzitter 3 maal het bedrag en de leden 2 maal het bedrag ontvangen dat is genoemd in tabel IV van het Rechtspositiebesluit

 3. 3.

  De vergoedingen genoemd in het eerste lid komen ten laste van het budget van de commissie

Hoofdstuk 3. DE WERKWIJZE VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 8. Reglement van orde

 1. 1.

  De commissie stelt, gehoord de raad, een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 9. Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 1. 1.

  De gemeenteraad kan een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek

 2. 2.

  De commissie bepaalt zelfstandig de onderzoeksonderwerpen, waarbij zij rekening houdt met de verzoeken van de raad

 3. 3.

  De raad wordt jaarlijks, voor 1 april, geïnformeerd over het onderzoeksplan in het komende jaar. Indien de commissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor de gronden aanvoeren

 4. 4.

  Met betrekking tot de onderzoeksonderwerpen formuleert de commissie de (probleem)vraagstelling en stelt de onderzoeksopzet vast

 5. 5.

  In aanvulling op lid 4, met betrekking tot onderzoeksonderwerpen ingebracht door de raad, zal de (probleem)vraagstelling in overleg met de raad worden vastgesteld.

Artikel 10. Werkwijze

 1. 1.

  De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet

 2. 2.

  De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren

 3. 3.

  De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken

 4. 4.

  De leden van de rekenkamercommissie en degenen die ten behoeve van de commissie werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in hun hoedanigheid van lid respectievelijk medewerker respectievelijk onderzoeker ter kennis is gekomen

 5. 5.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van de procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek

 6. 6.

  De commissie vergadert in beslotenheid, haar eindrapporten zijn in principe openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken

 7. 7.

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtname van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen 3

 8. 8.

  De commissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die maximaal 6 weken betreft, hun zienswijze op het concept-onderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest.De commissie bepaalt verder wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 9. 9.

  Binnen 6 weken na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden. Op dat moment is het eindrapport pas openbaar.

Hoofdstuk 4. AMBTELIJKE BIJSTAND

Artikel 11. Ambtelijk secretaris

 1. 1.

  De raad benoemt de ambtelijk secretaris in overleg met de rekenkamercommissie en de griffier

 2. 2.

  De ambtelijk secretaris staat de commissie bij de uitvoering van haar taken terzijde

 3. 3.

  De ambtelijk secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht

 4. 4.

  De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Hoofdstuk 5. BUDGET

Artikel 12

 1. 1.

  De commissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gestelde budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken

 2. 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:a. De vergoeding van de leden van de commissie.b. De ambtelijk secretaris.c. Externe deskundigen die eventueel door de commissie zijn ingeschakeld.d. Eventueel overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 3. 3.

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitendverantwoording schuldig aan de raad

 4. 4.

  Indien het budget ontoereikend is, kan de commissie om een aanvullend budget verzoeken bij de gemeenteraad

Hoofdstuk 6. SLOTBEPALINGEN

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

Artikel 14. Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als : Verordening op de rekenkamercommissie gemeente De Wolden.

Sluiting

Zuidwolde, 28 april 2005

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

(mw. drs. I.J. Gehrke) (Sj. Kremer)