Verordening op het sociaal bijdragefonds

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Verordening op het sociaal bijdragefonds

Verordening op het sociaal bijdragefonds

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingVerordening op het sociaal bijdragefonds
CiteertitelVerordening op het sociaal bijdragefonds
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. bronvermelding
 2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
24-12-1998 n.v.t. Nieuwe regeling 13-10-1998 Wolder Courant 1998 - XI/6b

Tekst van de regeling

Nr: XI/6b

De raad van de gemeente De Wolden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 oktober 1998;

besluit:

vast te stellen de volgende

Verordening op het sociaal bijdragefonds

Hoofdstuk 1. Naam

Verordening op het sociaal bijdragefonds.

Artikel 1

Er is een sociaal bijdragefonds waaruit burgemeester en wethouders ambtshalve, dan wel op schriftelijk verzoek geldelijke steun kunnen verlenen aan een persoon die of een gezin dat naar hun oordeel in een zodanige financiële noodsituatie verkeert, dat het sociaal functioneren daardoor ernstig bedreigd wordt.

Artikel 2

Een bijdrage als bedoeld in artikel 1 kan alleen worden toegekend aan een persoon die is opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie personen van de gemeente De Wolden.

Artikel 3

1. De hoogte en de soort van de geldelijke steun is mede afhankelijk

- van de inkomens- en vermogenspositie van belanghebbende;

- van het door belanghebbende betoonde besef van verantwoordelijkheid

ten aanzien van het ontstaan van de situatie die aanleiding geeft tot het verlenen daarvan.

2. De geldelijke steunverlening kan plaatsvinden in de vorm van borgstelling, een renteloze geldlening of een schenking en bedraagt ten hoogste ƒ 5.000 (€ 2.268,90).

Artikel 4

Geldelijke steun wordt in ieder geval niet verleend:

 1. 1.

  indien in het kader van enige andere regeling voldoende financiële ondersteuning mogelijk is;

 2. 2.

  indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders met de geldelijke steun niet een zodanige verbetering in de financiële situatie van de belanghebbende wordt bereikt dat het sociaal functioneren aanmerkelijk verbeterd kan worden.

Artikel 5

 1. 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 november 1998.

 2. 2.

  Bij het in werking treden van deze verordening vervalt de verordening individuele geldelijke steun Zuidwolde van de gemeente Zuidwolde, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 maart 1986.

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op het sociaal bijdragefonds”.