Verordening tot het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Verordening tot het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente De Wolden

Verordening tot het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingVerordening tot het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente De Wolden
CiteertitelVerordening erepenning De Wolden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. n.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
30-03-2001 n.v.t. Nieuwe regeling 29-03-2001 De Wolder Courant 2001 - III/5

Tekst van de regeling

Nr. III /5

De raad van de gemeente DE WOLDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 maart 2001;

Besluit:

Vast te stellen de ‘Verordening tot het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente De Wolden’.

Hoofdstuk 1

Artikel 1

Ingesteld wordt een erepenning van de gemeente De Wolden.

Artikel 2

De erepenning wordt uitsluitend in bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering aan natuurlijke personen en rechtspersonen, ingezetenen en niet-ingezetenen van de gemeente, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op een uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden met hun verdiensten op enig terrein van het maatschappelijk leven, alsmede ter gelegenheid van zeer bijzondere evenementen als wedstrijden op sport- en ander gebied, jubilea, tentoonstellingen en andere bijzondere gebeurtenissen, waarmee of waarbij het gemeentelijk belang op bijzondere wijze is gediend.

Artikel 3

1. Kandidaten voor de erepenning kunnen schriftelijk worden voorgedragen bij het college van burgemeester en wethouders.

2. Via de Wolder Courant wordt bekendheid gegeven aan het bestaan van de erepenning van de gemeente De Wolden.

Artikel 4

1. De penning wordt uitgevoerd als legpenning in brons.

2. De penning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente. De achterzijde vermeldt de tekst ‘erepenning gemeente De Wolden’, de naam van de verkrijger en datum waarop tot toekenning is besloten.

Artikel 5

1. De erepenning wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders en wordt uitgereikt door de burgemeester.

Van de toekenning wordt mededeling gedaan aan de gemeente raad.

2. De erepenning gaat vergezeld van een oorkonde, als bewijs van de verleende onderscheiding, waarin de redenen van toekenning worden omschreven.

Artikel 6

1. Van elke toekenning houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening in een register met de titel ‘Ereboek van de gemeente De Wolden’.

2. In dit register worden behalve de naam, datum en plaats van geboorte en woonplaats van de verkrijger, tevens vermeld de datum en de redenen, welke tot toekenning van de erepenning hebben geleid.

Artikel 7

1. Op grond van bijzondere redenen kan het college van burgemeester en wethouders de verleende onderscheiding intrekken.

2. Aan de betrokkene wordt hiervan mededeling gedaan. Hij is verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving de uitgereikte erepenning met bijzondere oorkonde aan het college van burgemeester en wethouders terug te zenden.

3. van de intrekking wordt een aantekening gemaakt in het register.

Artikel 8

De erepenning kan (ook) postuum worden toegekend.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘verordening erepenning De Wolden’.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen datum.

Sluiting

Zuidwolde, 29 maart 2001.

De raad voornoemd,

secretaris, voorzitter,

(A.G.M. Dashorst) (F. Wemmenhove)

Toelichting 1. Nadere criteria, die burgemeester en wethouders behulpzaam kunnen zijn bij de beoordeling over een voorstel tot het verlenen van de erepenning gemeente De Wolden.

Artikel 2 ‘Verordening erepenning De Wolden’

De erepenning wordt uitsluitend in bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering aan natuurlijke personen en rechtspersonen, ingezetenen en niet-ingezetenen van de gemeente, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden met hun verdiensten op enig terrein van het maatschappelijk leven, alsmede ter gelegenheid van zeer bijzondere evenementen als wedstrijden op sport-, en ander gebied, jubilea, tentoonstellingen en andere bijzondere gebeurtenissen, waarmee of waarbij het gemeenschappelijk belang op bijzondere wijze is gediend.

Ontleding bovenstaande volzin in onderdelen.

1. Men moet zich ten opzichte van de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden met verdiensten op enig terrein van het maatschappelijk leven ………

- Er moet sprake zijn van een behoorlijke tijdsperiode (minimaal 10 á 15 jaar).

- Er moet sprake zijn van activiteiten op vrijwillige basis (zonder er geldelijk wijzer van te worden).

- De inspanningen moeten zijn gericht op de plaatselijke gemeenschap of de gemeente en die inspanningen mogen zich niet beperken tot een te beperkte organisatie of vereniging.

- Er dient sprake te zijn van enige diversiteit van de activiteiten.

- Men moet duidelijk boven het normale verwachtingspatroon uit zijn gestegen.

- De inspanningen (prestaties) moeten een duidelijke uitstraling hebben naar de gemeenschap c.q. de gemeente (de samenleving/gemeente dienst de uitzonderlijke inspanningen als zodanig te herkennen en erkennen).

- De verdiensten moeten nog enige actualiteit bezitten (niet te ver in het verleden liggen).

2. Alsmede ter gelegenheid van zeer bijzondere evenementen als wedstrijden op sport- en ander gebied, jubilea, tentoonstellingen en andere bijzondere gebeurtenissen, waarmee of waarbij het gemeentelijk belang op bijzondere wijze is gediend.

- De evenementen moeten van een zeer bijzondere aard zijn.

- Het gemeentelijk belang moet daarbij op een bijzondere wijze zijn gediend.

- Er moet sprake zijn van activiteiten op vrijwillige basis (zonder er geldelijk wijzer van te worden).

- Men moet duidelijk boven het normale verwachtingspatroon uit zijn gestegen.

- Der verdiensten moeten nog enige actualiteit bezitten (niet te ver in het verleden liggen).

Onderzoek omtrent de persoon?

Het is voorstelbaar, dat omtrent de persoon die wordt voorgedragen, een uittreksel uit het strafregister, uit het algemeen justitieel documentatieregister en/of alleen een verklaring omtrent het gedrag (politieregister) wordt aangevraagd.

Het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister/algemeen justitieel documentatie-register werkt nogal tijdvertragend (3 á 4 weken).

Een verklaring omtrent het gedrag lijkt mij in deze gevallen voldoende.

Tijdstip van aanvragen.

Een voorstel tot het verlenen van de reepenning moet tenminste drie maanden voor de (voorgenomen) uitreiking bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend.

Gelet op het onderzoek naar aanleiding van de aanvraag, het ter beslissing aan de orde brengen in B&W en daarna de penning en de oorkonde (laten) vervaardigen is een dergelijke tijdsperiode wenselijk.