Verordening Wet Inburgering

Verordening Wet Inburgering

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingVerordening Wet Inburgering
CiteertitelVerordening Wet Inburgering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-04-2007 n.v.t. Nieuwe regeling 29-03-2007 Wolder Courant 2007 - V/6

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente De Wolden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 maart 2007, nr. V, punt 6, inzake Verordening Wet inburgering;

gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering;

overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, het aanbieden van een inburgeringvoorziening aan bijzondere groepen inburgeringsplichtigen en de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld, alsmede dat de raad bij verordening het bedrag dient vast te stellen van de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING WET INBURGERING

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1. In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

 2. b.

  de wet: de Wet inburgering.

2. De begripsomschrijvingen in de wet en de daarop berustende regelingen zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt.

Artikel 2. De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen

 1. 1.

  Het college draagt er zorg voor dat de inburgeringsplichtigen op een doeltreffende en doelmatige wijze worden geïnformeerd over hun rechten en plichten uit hoofde van de wet en over het aanbod van en de toegang tot inburgeringsvoorzieningen.

 2. 2.

  Het college maakt bij de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtigen in ieder geval gebruik van de volgende middelen: a. schriftelijke informatie op diverse locaties van de gemeente, alsmede organisaties in het publieke domein;b. de website van de gemeente De Wolden alsmede de landelijke websites;c. persoonlijke intakegesprekken.

 3. 3.

  Het college beoordeelt tenminste eens in de 3 jaren de doeltreffendheid en doelmatigheid van de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtigen en rapporteert daarover aan de raad.

Hoofdstuk 2. Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening

Artikel 3. Aanwijzen van de doelgroepen

Het college wijst groepen inburgeringsplichtigen aan waaraan hij bij voorrang een inburgeringsvoorziening kan aanbieden op basis van de volgende criteria:

 1. a.

  de belanghebbende is inwoner van de gemeente De Wolden;

 2. b.

  de belanghebbende heeft een gemeentelijke uitkering op grond van de WWB, IOAW, IOAZ of BBz. Hieraan worden gelijkgesteld belanghebbenden met een ANW uitkering;

 3. c.

  de belanghebbende een opvoeder is zonder uitkering en inkomen met de zorg voor kinderen tot en met 12 jaar, die:1. al eerder een traject hebben afgerond in het kader van een oudkomersregeling (of daaraan gelijkgestelde activiteiten) zulks ter beoordeling van het college, die met behulp van een kort en intensief aanbod het inburgeringsexamen kunnen behalen in 12 maanden;2. In tweede aanleg komen opvoeders in aanmerking behorend tot de doelgroep zoals bedoeld onder lid c. die niet aan de voorwaarde zoals gesteld onder lid c, sub 1. voldoen;

 4. d.

  de belanghebbende een oudkomer is zonder werk en inkomen.

Artikel 4. De samenstelling van de inburgeringsvoorziening

 1. 1.

  Het college stemt de inburgeringsvoorziening, met uitzondering van de inburgeringsvoorziening aan geestelijke bedienaren, af op het startniveau en de vaardigheden, de persoonlijke omstandigheden en de maatschappelijke positie van de inburgeringsplichtige.

 2. 2.

  Indien de inburgeringsplichtige een voorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt aangeboden, draagt het college er zorg voor dat de inburgeringsvoorziening op de voorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt afgestemd.

 3. 3.

  Een inburgeringsvoorziening kan, naast datgene dat in de wet is geregeld, een of meer van de volgende onderdelen bevatten:a. educatieve of maatschappelijke begeleiding;b. deelname aan vrijwiliggerswerk, stages, maatschappelijke participatie.

Artikel 5. De inning van de eigen bijdrage

 1. 1.

  De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de wet wordt in ten hoogste 12 termijnen betaald.

 2. 2.

  Het college legt in de beschikking tot toekenning van een inburgeringsvoorziening de termijnen van betaling vast. Indien het college de eigen bijdrage verrekent met de algemene bijstand, wordt dat in de beschikking vastgelegd.

Artikel 6. Opleggen van verplichtingen

Het college kan een inburgeringsplichtige bij beschikking een of meer van de volgende verplichtingen opleggen:

 1. a.

  het deelnemen aan de aangeboden inburgeringscursus;

 2. b.

  het deelnemen aan gesprekken met de trajectbegeleider;

 3. c.

  het deelnemen aan voortgangsgesprekken;

 4. d.

  voor de eerste maal deelnemen aan het inburgeringsexamen op een tijdstip dat door het college wordt bepaald;

 5. e.

  het melden indien door ziekte dan wel door andere relevante omstandigheden niet aan de verplichtingen in de beschikking kan worden voldaan.

Hoofdstuk 3. Het aanbod van een inburgeringsvoorziening

Artikel 7. De procedure van het doen van een aanbod

 1. 1.

  Het college doet het aanbod, bedoeld in artikel 19, eerste of tweede lid, van de wet schriftelijk. Het aanbod wordt gezonden naar het adres waar de inburgeringsplichtige in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven.

 2. 2.

  In het aanbod wordt een omschrijving gegeven van de inburgeringsvoorziening die wordt aangeboden en worden de rechten en verplichtingen vermeld die aan de inburgeringsvoorziening worden verbonden.

 3. 3.

  De inburgeringsplichtige aan wie een aanbod wordt gedaan, deelt binnen 4 weken het college schriftelijk mee of hij het aanbod al dan niet aanvaardt.

 4. 4.

  Wanneer de inburgeringsplichtige het aanbod aanvaardt, neemt het college binnen 4 weken na ontvangst van deze mededeling het besluit tot toekenning van de inburgeringsvoorziening, overeenkomstig het gedane aanbod.

Artikel 8. De inhoud van de beschikking

Het besluit tot toekenning van een inburgeringsvoorziening bevat in ieder geval:

 1. a.

  een beschrijving van de inburgeringsvoorziening;

 2. b.

  een opgave van de rechten en verplichtingen van de inburgeringsplichtige;

 3. c.

  de datum waarop het inburgeringsexamen moet zijn behaald;

 4. d.

  de termijnen en wijze van betaling; en

 5. e.

  ingeval van een oudkomer: de datum waarop de termijn van handhaving van de inburgeringsplicht, bedoeld in artikel 26 van de wet, aanvangt.

Hoofdstuk 4. De bestuurlijke boete

Artikel 9. De hoogte van de bestuurlijke boetes voor de verschillende overtredingen

 1. 1.

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 125 indien de inburgeringsplichtige of de persoon ten aanzien van wie het college op redelijke gronden kan vermoeden dat deze inburgeringsplichtig is geen of onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek, bedoeld in artikel 25, vierde lid, van de wet.

 2. 2.

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 250 indien de inburgeringsplichtige geen of onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de voor hem vastgestelde inburgeringsvoorziening, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de wet of aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 6 van deze verordening.

 3. 3.

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 250 indien de inburgeringsplichtige niet binnen de in artikel 7, eerste lid, van de wet bedoelde termijn of binnen de door het college op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel a, van de wet verlengde termijn het inburgeringsexamen heeft behaald.

Artikel 10. Verhoging van de bestuurlijke boete bij herhaling van de overtreding

 1. 1.

  De bestuurlijke boete voor overtredingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, bedraagt ten hoogste € 250 indien de inburgeringsplichtige zich binnen twaalf maanden na de vorige als verwijtbaar aangemerkte overtreding opnieuw schuldig maakt aan dezelfde overtreding.

 2. 2.

  De bestuurlijke boete voor overtredingen, bedoeld in artikel 9, tweede lid, bedraagt ten hoogste € 500 indien de inburgeringsplichtige zich binnen twaalf maanden na de vorige als verwijtbaar aangemerkte overtreding opnieuw schuldig maakt aan dezelfde overtreding.

 3. 3.

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 500 indien de inburgeringsplichtige niet binnen de door het college op grond van artikel 32 van de wet vastgestelde termijn het inburgeringsexamen heeft behaald.

 4. 4.

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 500 indien de inburgeringsplichtige niet binnen de door het college op grond van artikel 33 van de wet vastgestelde termijn het inburgeringsexamen heeft behaald.

Artikel 11. Afstemming van de bestuurlijke boete

 1. 1.

  Er wordt geen bestuurlijke boete , zoals bedoeld in artikel 9 en 10, opgelegd voorzover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten.

 2. 2.

  De hoogte van de bestuurlijke boete bedoeld in artikel 9 en 10 van deze verordening wordt afgestemd op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten.

 3. 3.

  Bij de afstemming bedoeld in het tweede lid wordt zonodig rekening gehouden met de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 12. Inwerkingtreding

 1. 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 april 2007.

Artikel 13. Citeertitel

 1. 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening Wet Inburgering.