Verordening winkeltijden gemeente De Wolden 2014

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Verordening winkeltijden gemeente De Wolden 2014

Verordening winkeltijden gemeente De Wolden 2014

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente De Wolden 2014
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente De Wolden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpVerordening winkeltijden gemeente De Wolden 2014

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 149
  2. Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2014 01-01-2014 gewijzigde regeling 13-03-2014 Wolder Courant 2014 - IV-7

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente DE WOLDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het besluit van de raad van 13 februari 2014

Besluit:

Vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente De Wolden 2014

Hoofdstuk 1

Artikel 1. Algemene vrijstelling

Voor het in artikel 2, eerste lid onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een algemene vrijstelling

Artikel 2. Ontheffing

1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2, eerste lid onder c en artikel 2, tweede lid van de Winkeltijdenwet.

2. Deze ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 3. Beslistermijn aanvraag ontheffing

1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon en leefklimaat ter plaatse;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 6. Intrekking verordening en overgangsrecht

1. De Verordening winkeltijden gemeente De Wolden 2013, vastgesteld in de raad van 31 oktober 2013 wordt ingetrokken met ingang van 14 maart 2014.

2. Ontheffingen afgegeven op grond van de Verordening winkeltijden De Wolden 2013 komen te vervallen.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 14 maart 2014 en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente De Wolden 2014.

Sluiting

Zuidwolde, 13 maart 2014De raad voornoemd,

griffier,

(mw. drs. I.J. Gehrke)

voorzitter,

(R.T. de Groot)

Toelichting 1. Verordening winkeltijden gemeente De Wolden 2014

Algemene toelichting

Op 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. De verboden om winkels op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen zijn blijven bestaan. Gemeenten kunnen echter door de wetswijziging zelf bepalen of en in hoeverre zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden.

De raad van de gemeente De Wolden heeft op 13 februari 2014 besloten om een algemene vrijstelling te geven van het verbod om op zon- en feestdagen open te zijn. Motivering hiervoor is dat door een verandering in de leef- en arbeidspatronen in de samenleving er een groeiende behoefte is aan winkelaanbod op zondagen. Deze veranderingen zijn van grote invloed op de detailhandel. Door gebruik te kunnen maken van de nieuwe, verruimde bevoegdheden die de Winkeltijdenwet biedt, kunnen ondernemers optimaal inspringen op veranderingen, hun concurrentiepositie versterken en tegemoetkomen aan behoeften van inwoners.

Een algemene vrijstelling geeft maximaal de ruimte aan de individuele invullingsmogelijkheden van de ondernemers. Uit het gehouden onderzoek blijkt dat de meningen divers zijn. Dat betreft zowel de zondagopenstelling als de openingstijden. Door gebruik te maken van deze ruime mogelijkheid wordt de keuze bij de ondernemers neergelegd. Daarbij wordt ook van de ondernemers verwacht dat ze rekening houden met hun omgeving en openstelling eventueel daarop aanpassen.

De algemene vrijstelling geeft aan inwoners ook de vrije keuze om op zondag te gaan winkelen. Daarnaast komt een algemene vrijstelling toe aan de veranderende maatschappij, waarin de overheid zich dient terug te trekken en de keuze aan de markt over laat De samenleving is zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het leven met betrekking tot het doen van boodschappen, ook op zondag.

Ook vergroot het verruimen van de zondagopenstelling de leefbaarheid in de kernen.

Tot slot komt deze variant het meest tegemoet aan het uitgangspunt om te dereguleren.

Deze overwegingen hebben geleid tot de verordening winkeltijden De Wolden 2014.