Werktijden regeling gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Werktijden regeling gemeente De Wolden

Werktijden regeling gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingWerktijden regeling gemeente De Wolden
CiteertitelWerktijden regeling gemeente De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-02-1998 n.v.t. Nieuwe regeling 02-01-1998 De Wolder Courant 02-01-1998

Tekst van de regeling

Artikel 1

De duur van de werktijden is als volgt:

a. Administratief personeel: de werktijd bedraagt 36 uur per week bij een volledige betrekking. Uitzonderingen hierop zijn die gevallen waarbij gebruikgemaakt wordt van de bandbreedte of spaarovereenkomst.

b. Personeel buitendienst: van 07.30 uur - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur. Voor een totale werkploeg is een lunch-pauze van een halfuur mogelijk indien hierdoor geen belemmerende effecten optreden naar andere werkploegen.

Ter compensatie van de teveel gewerkte uren ontvangt het personeel in de buitendienst 2 dagen van 8 uur die in dezelfde maand opgenomen dienen te worden. Deze dagen kunnen ook in vier dagdelen worden opgenomen.

Artikel 2

Voor het administratief personeel gelden variabele werktijden, waarbij de volgende bepalingen in acht dienen te worden genomen.

1. Rekeninghoudend met de bedrijfstijd kunnen de werkzaamheden niet eerder worden gestart dan 07.30 uur en niet later worden beëindigd dan 17.30 uur.

2. Bloktijden: van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur dient men op alle werkdagen aanwezig met uitzondering van opname van verlof of compensatie overuren. Bij functiegebonden uitzonderingen zoals bijvoorbeeld bode en receptie gelden ten aanzien van de bezetting de tijden: 08.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur -16.30 uur.

3. De lunch pauze is variabel. Deze bedraagt minimaal een half uur binnen de periode van 12.00 uur en 13.30 uur.

4. Uren die men werkt voor 07.30 uur en na 17.30 uur mogen niet worden meegeteld voor de berekening van de klokuren. Van deze regel kan worden afgeweken bij overwerk.

5. Klokuren: zijn uren die ontstaan door het verschil in uren, rekeninghoudend met de bandbreedte of individuele spaarovereenkomsten, die volgens planning gewerkt moesten worden en de daadwerkelijke gewerkte uren. Het saldo klokuren mag op enig moment niet meer dan 50 uur positief of 10 uur negatief bedragen. Uren boven de 50 uur positief vervallen en uren meer dan 10 uur  negatief worden als ongeoorloofd verzuim aangemerkt.

6. Gezamenlijk mogen jaarlijks niet meer dan 50 vakantieverlofuren en/of klokuren worden meegenoemen naar het volgende jaar, uitgezonderd de ''oude'' dagen van 1997. Hierbij wordt aangetekend dat in 1998 24 dagen van 7,2 uur worden toegekend en vanaf 1999 23 dagen van 7,2.

7. Aan de variabele werktijden wordt niet deelgenomen door de bodeconcierges. Voor deze functionarissen zijn in incidentele gevallen variabele werktijden mogelijk na overleg afdelingshoofd/sector hoofd.

8. Op alle afdelingen/werkeenheden dient tijdens de periode van 08.00 uur tot 09.00 uur en van 15.30 uur tot 16.30 uur een minimale bezetting aanwezig te zijn.

9. De openingstijden van het gemeentehuis (locaties Ruinen en Zuidwolde) voor het publiek zijn van 09.00 uur tot 12.00 uur. Daarnaast is de locatie Zuidwolde op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur eveneens voor het publiek geopend.

Artikel 3

Indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven kan een tropenrooster worden ingesteld:

a. Bij aankondiging van temperaturen van 28 graden en hoger kan na overleg tussen de gemeentesecretaris en de sectorhoofden worden bepaald, dat de in het kader van de variabele werktijden geldende middagbloktijden komen te vervallen;

b. De medewerkers kunnen dan vrijaf nemen met dien verstande dat de niet gewerkte tijd volledig dient te worden ingehaald.

c. Instelling van een tropenrooster betekent wel dat er op de betreffende afdelingen een minimale bezetting moet zijn om binnenkomende telefoongesprekken en andere zaken af te kunnen handelen. 

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop de UWO door de raad is vastgesteld.

Sluiting

Zuidwolde, 2 januari 1998

Burgemeester en wethouders van De Wolden

Secretaris, Burgemeester