Woningfinancieringsregeling ambtenaren 1998

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Woningfinancieringsregeling ambtenaren 1998

Woningfinancieringsregeling ambtenaren 1998

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingWoningfinancieringsregeling ambtenaren 1998
CiteertitelWoningfinancieringsregeling ambtenaren 1998
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 147 Gemeentewet
 2. Artikel 162 Gemeentewet
 3. Artikel 188 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
15-01-1998 n.v.t. Nieuwe regeling 02-01-1998 Wolder Courant 1998 - I/15

Tekst van de regeling

Nr. I/15

De raad van de gemeente De Wolden;

gelezen het voorstel van de stuurgroep De Wolden i.o. d.d. 16 december 1997;

gelet op de artikelen 147, 162 en 188 van de Gemeentewet;

gehoord de commissie Bijzonder Georganiseerd Overleg;

b e s l u i t :

burgemeester en wethouders te machtigen aan ambtenaren, in vaste dienst der gemeente De Wolden werkzaam zijnde, die voor eigen bewoning een huis wensen te bouwen of aan te kopen, onder verband van eerste, dan el tweede hypotheek, geldleningen te verstrekken met inachtneming van de volgende voorwaarden en bepalingen:

Hoofdstuk 1. Naam

Woningfinancieringsregeling ambtenaren 1998.

Artikel 1. Belanghebbenden

 1. 1.

  Ambtenaren in vaste dienst (inclusief parttimers), niet zijnde onderwijzend personeel, van de gemeente De Wolden kunnen bij burgemeester en wethouders een verzoek indienen voor de verstrekking van een hypothecaire geldlening, onder andere ten behoeve van een door de ambtenaar te bewonen woning. Door de indiening van een verzoek machtigt de ambtenaar burgemeester en wethouders de terzake benodigde informatie in te winnen.

 2. 2.

  In verband met het opgelegde verbod in de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) tot verstrekking van nieuwe hypothecaire geldleningen, is het per 1 januari 2009 niet meer mogelijk nieuwe verzoeken als bedoeld in lid 1. in behandeling te nemen. Hieronder vallen ook verzoeken tot verhoging van het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Voor het overige blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing op de per 1 januari 2009 reeds lopende leningen.

Artikel 2. Termijn hypotheekvestiging

 1. a.

  De termijn gelegen tussen de datum van indiening van het verzoek door de ambtenaar als bedoeld onder 1 en de datum van de daadwerkelijke, al dan niet via de notaris te verstrekken gelden bedraagt maximaal drie maanden. Deze termijn kan éénmalig met drie maanden worden verlengd.

 2. b.

  De akte waarin de geldlening en de hypotheekstelling schriftelijk wordt vastgesteld, dient te worden gepasseerd ten overstaan van een door de ambtenaar aan te wijzen notaris.

Artikel 3. Omvang lening

 1. a.

  Het bedrag van de geldlening is ten hoogste gelijk aan de stichtingskosten c.q. de koopsom van het huis, vermeerderd met de overdrachtsbelasting en de notaris- en makelaarskosten.

 2. b.

  Indien de hypothecaire geldlening wordt gevraagd voor de bouw van een nieuwe woning, zal het bedrag, dat ter leen wordt verstrekt, aan de ambtenaar in termijnen worden uitbetaald, naarmate ten genoegen van burgemeester en wethouders door de ambtenaar kan worden aangetoond, dat de bouw en de afwerking van de woning vordert.Vorenbedoelde termijnen belopen steeds minstens ¦ 5.000,--. De aan de ambtenaar toegekende gelden dienen binnen een termijn van 18 maanden volledig te zijn opgenomen.

 3. c.

  Indien de hypothecaire geldlening wordt gevraagd voor het oversluiten van een eerder aangegane geldlening t.b.v. een reeds in eigendom zijnde woning, kunnen burgemeester en wethouders een door een onafhankelijke taxateur opgemaakt taxatierapport vorderen. Een taxatierapport zal in ieder geval worden verlangd indien het bedrag van de gevraagde geldlening hoger is dan de voor de onroerende-zaakbelastingen vastgestelde waarde van de desbetreffende woning. De kosten van de taxatie komen voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 4

Indien aan een ambtenaar een hypothecaire geldlening wordt verstrekt voor algehele aflossing van (een) elders gesloten geldlening(en), zal maximaal ter leen worden verstrekt:

 1. a.

  het schuldrestant van de elders gesloten hypothecaire geldlening(en);

 2. b.

  de eventuele boeterente in verband met algehele vroegtijdige aflossing van de elders gesloten hypothecaire geldlening(en);

 3. c.

  de kosten van de nieuwe hypotheekakte;

 4. d.

  de kosten van doorhaling of royement van de oude hypothe(e)k(en) in het Hypotheekregister.

Artikel 5. Verhogen hypotheekbedrag

 1. a.

  Verhoging van het oorspronkelijke hypotheekbedrag tot de door een onafhankelijk taxateur vastgestelde waarde van de door de ambtenaar bewoonde woning is mogelijk, indien en voorzover de uit de kredietverstrekking voortvloeiende lasten, met inbegrip van de kosten voor onderhoud, verzekeringen en belastingen, niet hoger zijn dan de ten behoeve van de Nationale Hypotheek Garantie vastgestelde normen voor woonlasten. Deze verhoging kan zowel in de vorm van verhoging van de oorspronkelijke hypothecaire geldlening worden verstrekt, als in de vorm van een tweede aanullende hypotheek.

 2. b.

  Wanneer de ambtenaar verzoekt om verhoging van het hypotheekbedrag boven de vastgestelde taxatiewaarde, wordt dit verzoek slechts dan gehonoreerd wanneer dit bedrag wordt aangewend voor de gelijke waardevermeerdering van de door de ambtenaar bewoonde woning, zodat het totaal ter leen verstrekte bedrag gelijk is aan de totale taxatiewaarde van het onroerende goed.

Artikel 6. Rangorde hypotheken

 1. a.

  Indien aan de ambtenaar een geldlening wordt verstrekt dienen alle andere door de ambtenaar bij derden gesloten hypothecaire geldleningen terstond te worden afgelost, zodat de gemeente De Wolden eerste hypotheekhouder wordt.

 2. b.

  Wanneer een verhoging van het oorspronkelijk hypotheekbedrag aan de ambtenaar wordt verstrekt in de vorm van een aanvullende tweede hypotheek, dient de gemeente De Wolden hiervan tweede hypotheekhouder te worden.

Artikel 7. Aflossing elders gesloten hypotheken

In gevallen van oversluiting zal door of vanwege de gemeente De Wolden uit de opbrengst van de gemeentelijke hypothecaire geldlening, rechtstreeks voor de algehele aflossing en schuldvereffening van de elders afgesloten hypothecaire geldlening(en) worden zorggedragen.

Artikel 8. Opvragen inlichtingen

Burgemeester en wethouders kunnen inlichtingen vragen bij het Centraal Bureau Kredietregistratie inzake eventuele door de ambtenaar gesloten geldleningen.

Indien elders geldleningen zijn gesloten zullen de lasten hiervan in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de hoogte van de door de gemeente De Wolden te verstrekken hypothecaire geldlening.

Artikel 9. Aflossing

 1. a.

  Het bedrag van de geldlening dient in maximaal 30 jaar te worden afgelost bij wijze van annuïteiten of op basis van een levensverzekering (gemeente-leven).

 2. b.

  De ambtenaar moet er mee instemmen, dat aan het einde van iedere maand 1/12 gedeelte van de door hem verschuldigde rente en/of aflossing op zijn salaris wordt ingehouden. Het gestelde in de vorige volzin is niet van toepassing op de te storten levensverzekeringspremies.

 3. c.

  Aan de ambtenaren aan wie reeds een hypothecaire lening door de gemeente is verstrekt, wordt eenmalig de mogelijkheid geboden om deze lening om te zetten in een "gemeente-levenhypotheek" met handhaving van het eerder overeengekomen rentepercentage en met inachtname van de voorwaarden zoals hiervoor vermeld.

Artikel 10

Indien aflossing van de lening op basis van een levensverzekering plaatsvindt, gelden mede de volgende bepalingen:

 1. a.

  Uit de levensverzekering dient naar redelijke verwachting een uitkering te ontstaan, waaruit op de einddatum van de lening het schuldrestant kan worden afgelost.

 2. b.

  Aan de gemeente worden alle rechten voortspruitend uit de gesloten levensverzekering overgedragen, zulks tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen de gemeente uit hoofde van de hypothecaire lening te vorderen heeft of zal hebben.

 3. c.

  Er dient een akte van verpanding te worden getekend, waardoor de gemeente bij overlijden of aan het einde van de looptijd het recht heeft de verzekeringsuitkering rechtstreeks bij de verzekeraar te incasseren. Hiervan moet mededeling worden gedaan aan de levensverzekeraar.

 4. d.

  De originele polis dient door de verzekeraar aan de gemeente te worden afgegeven: de schuldenaar ontvangt een copie van de polis.

 5. e.

  Bij storting in depot dient een depotakte te worden ondertekend.

 6. f.

  Indien er sprake is van gesubsidieerde woningbouw, dient het recht op de rijksbijdrage door de schuldenaar verpand te worden aan de gemeente, zodat de gemeente deze bijdrage rechtstreeks kan claimen bij het rijk. Er dient van de verpanding bericht te worden gezonden aan het ministerie van Volkshuisvesting.

 7. g.

  De gemeente dient het recht te hebben, bij niet betaling door de schuldenaar, de premies aan de levensverzekeraar namens de schuldenaar te voldoen, om de verzekering te laten doorlopen en eventueel de uitkering te kunnen incasseren.

Artikel 11. Rente

 1. 1.

  De geldlening wordt verstrekt tegen een rentepercentage, dat ¼% lager ligt dan het percentage, dat op het tijdstip van binnenkomst van de aanvraag voor een lening, door de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten geldleningen aan overheidslichamen worden aangeboden met eenzelfde rentevaste looptijd als van in deze regeling bedoelde geldlening.

 2. 2.

  Het is de ambtenaar toegestaan gedurende de looptijd van de lening één keer zonder voorwaarden, bij onderhandse akte van schuldbekentenis, het rentepercentage te doen wijzigen.

 3. 3.

  In aanvulling op hetgeen is bepaald in lid 2., is het de ambtenaar voorts toegestaan gedurende de looptijd van de lening bij onderhandse akte van schuldbekentenis, het rentepercentage te doen wijzigen, zulks onder de voorwaarden dat: -de marktrente op de datum van de aanvraag minimaal 1% lager ligt dan het percentage waartegen de ambtenaar heeft geleend; - de ambtenaar een boeterente verschuldigd is ter grootte van 1% van de op het moment van renteconversie aanwezige restant hoofdsom.

Artikel 12. Jaarlijkse last en verzekering

Bij de beoordeling van de voor de ambtenaar uit de kredietverstrekking voortvloeiende lasten worden de normen toegepast, welke bij de verstrekking van de Nationale Hypotheek Garantie (St. Waarborgfonds Eigen Woningen) worden gehanteerd.

Artikel 13

 1. 1.

  De ambtenaar dient een overlijdens-risicoverzekering af te sluiten en afgesloten te houden, waarbij het verzekerd kapitaal minimaal 50% is van het bedrag dat ter leen wordt ontvangen. Burgemeester en wethouders kunnen overlegging van de polis vragen.

 2. 2.

  Indien voor de verstrekking van een lening c.q. ten behoeve van de inkomensbeoordeling wordt uitgegaan van een tweede inkomen, dan is het bepaalde in het eerste lid eveneens op de partner van toepassing.

 3. 3.

  In bijzondere omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders ontheffing van deze bepaling verlenen.

Artikel 14

In de terzake te sluiten hypotheekakte, waarvan de kosten voor rekening van de ambtenaar komen, dienen de gebruikelijke bedingen ten aanzien van behoorlijk onderhoud van het huis, de verzekering tegen brandschade en een regelmatige betaling van rente en/of aflossing c.q. premies voor een levensverzekering te worden opgenomen. Hierin dient voorts de verplichting tot afsluiting van een overlijdens-risicoverzekering te worden opgenomen.

Artikel 15. Bijzondere vormen van aflossing

De hypothecaire geldlening dient geheel te worden afgelost in de volgende gevallen:

 1. a.

  bij vervreemding van de woning;

 2. b.

  het teloorgaan van de woning;

 3. c.

  bij het verlaten van de gemeentedienst van de ambtenaar, behoudens het bepaalde onder punt 16.In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders ontheffing van de bepaling onder c. verlenen.

Artikel 16

Bij pensionering wegens ouderdom of invaliditeit, of deelname aan een VUT- of vergelijkbare regeling behoeft de lening niet ineens te worden afgelost. Ingeval van overlijden van de ambtenaar dient de lening door diens nagelaten betrekkingen, behoudens door diens weduwe c.q. weduwnaar, ineens te worden afgelost. De weduwe c.q. weduwnaar alsmede de overige nagelaten betrekkingen zullen tot een extra aflossing overgaan uit het kapitaal dat van de overlijdensrisico-verzekering wordt ontvangen. Deze extra aflossing is tenminste gelijk aan het minimum op grond van punt 13 te verzekeren kapitaal ten tijde van het overlijden.

Voor de weduwe c.q. weduwnaar van de ambtenaar zullen er overigens geen veranderingen in de leningsvoorwaarden optreden en kan de lening in de restant-aflossingstermijn worden afgelost.

Artikel 17

Ingeval van pensionering wegens ouderdom of invaliditeit, deelname aan een VUT- of vergelijkbare regeling, alsmede ingeval van weduwenpensioen, zal de ambtenaar of diens weduwe op eerste aanvraag van burgemeester en wethouders een machtiging ondertekenen tot inhouding van de maandelijkse annuïteit op het pensioen of daarmee te vergelijken uitkering. Van de weduwnaar kan machtiging worden verlangd tot inhouding van de annuïteit op periodiek door hem genoten inkomsten.

Zulk een machtiging wordt ook verlangd van de partner van de ambtenaar wiens inkomen onvoldoende is om de volledige annuïteit te kunnen voldoen, voor het resterende gedeelte van de annuïteit.

Artikel 18

Gedurende de gehele looptijd van de lening kan er boetevrij vervroegd worden afgelost. Indien tot algehele vervroegde aflossing wordt overgegaan dient hiervan een maand van te voren kennis te worden gegeven aan burgemeester en wethouders. Indien tot gedeeltelijke vervroegde aflossing wordt overgegaan, wordt de door de ambtenaar te betalen annuïteit herzien per de eerste van de maand volgende op de maand waarin de extra aflossing heeft plaatsgehad. Herziening van de maandelijkse annuïteit vindt eerst plaats als de extra aflossing minimaal f 5.000,-- bedraagt. Over voortijdig ontvangen extra aflossingen wordt geen rentevergoeding gegeven.

Artikel 19. Algemeen

Op de verstrekking van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren zijn overigens van toepassing de Algemene Voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband van de gemeente De Wolden, vast te leggen door een nader aan te wijzen notaris.

Artikel 20. Onvoorziene omstandigheden en mededeling besluit

 1. a.

  Ten aanzien van de in het kader van deze regelingoptredende onvoorziene omstandigheden waarin niet is voorzien beslissen burgemeester en wethouders. Zij kunnen een kredietverstrekking weigeren, wanneer de stichtingskosten of de koopsom hen niet aanvaardbaar voorkomen.

 2. b.

  Burgemeester en wethouders zenden elke op grond van dit besluit genomen beslissing tot het verstrekken van een geldlening ter kennisname aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Artikel 21. Benaming en inwerkingtreding

 1. 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Woningfinancieringsregeling ambtenaren 1998".

 2. 2.

  Zij treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 3. 3.

  Bij inwerkingtreding van deze regeling vervalt, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de periode waarvoor zij heeft gegolden:a. de Woningfinancieringsregeling van de gemeente De Wijk, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 januari 1988, met inbegrip van latere besluiten tot wijziging van die regeling;b. de Woningfinancieringsregeling van de gemeente Ruinen, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 augustus 1985, met inbegrip van latere besluiten tot wijziging van die regeling;c. de Woningfinancieringsregeling van de gemeente Zuidwolde, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 november 1983, met inbegrip van latere besluiten tot wijziging van die regeling;d. de Woningfinancieringsregeling van de gemeente Ruinerwold, vastgesteld bij raadsbesluit van 31 maart 1988, met inbegrip van latere besluiten tot wijziging van die regeling;

Sluiting

Zuidwolde, 2 januari 1998.

De raad voornoemd,

secretaris, voorzitter,