Werkwijze gemeenteraad (3DeWolden)

Home > Raad en College > Werkwijze gemeenteraad (3DeWolden)

Werkwijze gemeenteraad (3DeWolden)

3DeWolden; nieuwe werkwijze raad vanaf 1 september 2016

De gemeenteraad van De Wolden werkt vanaf 1 september 2016 op een andere manier, waarbij dialoog, debat en besluitvorming beter zijn gescheiden. De raad wil meer en beter in gesprek (dialoog) met inwoners en andere belanghebbenden over belangrijke thema’s, voordat er besluiten worden genomen. Er is meer ruimte voor dialoog door werkbezoeken en door ontmoetingen en gesprekken op locatie.

Daarnaast is er meer ruimte voor debat in de raad. In de nieuwe werkwijze wordt een deel van de besluitvorming ook digitaal gedaan. Dit vermindert de werkdruk van raadsleden, die daardoor maatschappelijker kunnen werken. Via onderstaand filmpje en de bijgevoegde infographic (onder te downloaden documenten) kunt u ook een beeld krijgen hoe de gemeenteraad gaat werken.

Eerste resultaten

Vanaf september 2016 tot heden zijn er veertien dialoogbijeenkomsten gehouden over diverse onderwerpen: een ontmoeting met een tiental verschillende maatschappelijk initiatiefnemers; over armoedebestrijding met onder andere maatschappelijk werk, de voedselbank en diaconieën; over de toekomstige woonvisie met diverse betrokkenen; een ontmoeting met nieuwkomers; de verkeersveiligheid van de Meppelerweg (fietspad?); met ondernemers over het toekomstige economisch actieplan; en met ondernemers en belangstellenden over de toekomst van recreatie en toerisme in De Wolden; over de plannen in de Kadernota 2018; op 23 november 2017 over kwetsbare inwoners met diverse hulpverleners in het woonwijkcentrum Tonckenshuys en in februari 2019 over het toekomstige afvalbeleid van De Wolden.

De ene bijeenkomst is beter bezocht dan de andere. Zo waren bij de dialoogbijeenkomst over armoedebestrijding zo'n 25 personen aanwezig en op de bijeenkomst over afvalinzameling ruim 100 personen. Bekijk het videoverslag van de drukbezochte dialoogbijeenkomst over het fietspad Mepppelerweg op 6 oktober 2016 en lees het bericht over de plezierige ontmoeting met nieuwkomers, die waren uitgenodigd door de gemeenteraad. Voor sfeerimpressies zie de Facebookpagina van de gemeenteraad.

Voorts zijn er ook een aantal raadsdebatten gehouden, waarbij is geëxperimenteerd met staand (17 nov. 2016) en zittend discussiëren (8 dec. 2016), met en zonder stellingen, met en zonder een collegevoorstel. Bekijk de beeldverslaglegging van diverse raadsdebatten (17 nov., 8 dec., 19 jan. en 16 febr.).

Democratic Challenge

De gemeenteraad van De Wolden heeft tijdens de pilotfase meegedaan aan de Democratic Challenge, een driejarig experimenteerprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Met dit programma wil de Democratic Challenge experimenten verzamelen, bundelen en ondersteunen voor vernieuwing van de lokale democratie. Lees meer over de Democratic Challenge.

Van experiment naar werkwijze

In het politieke seizoen 2016/2017 is met de nieuwe werkwijze geëxperimenteerd zonder het Reglement van Orde aan te passen. Het presidium van de raad 2018-2022 heeft ervoor gekozen om deze nieuwe werkwijze te continueren. Dit is vastgelegd in een nieuw Reglement van Orde van de raad.

Iets bij de raad aankaarten?

U kunt actuele vraagstukken aandragen waarover u de raad wilt informeren of met de raad in gesprek wil. Ook kunt u de raad verzoeken een bepaald thema op te pakken, hierover in gesprek te gaan met belanghebbenden en deskundigen en op basis hiervan nieuwe kaders te ontwikkelen. De griffie helpt u graag verder: T. 14 0528 en griffier@dewolden.nl.

Het vergaderschema

Bekijk het vergaderschema.