Huurwoning en woonvisie

Home > Wonen en Leven > Huurwoning en woonvisie

Huurwoning en woonvisie

Woning huren

Binnen de gemeente zijn woningcorporaties actief die (sociale)huurwoningen aanbieden. Wij verwijzen u daarvoor graag door naar Actium en Woonconcept.

Woonplan

In maart 2011 heeft de gemeenteraad de structuurvisie 2010-2030 vastgesteld. Daarin staat hoe de gemeente in de toekomst met thema’s als wonen, leefbaarheid, landbouw, recreatie en natuur omgaat. Welke ontwikkelingen zijn gewenst en waar moeten die ontwikkelingen plaatsvinden? Het woonplan geeft een uitwerking op het thema wonen maar raakt daarbij ook het thema leefbaarheid. Het woonplan is een sturingsinstrument voor woningbouwontwikkellingen. In het woonplan worden onder andere aantallen en doelgroepen (per kern) benoemd.

Woonplan 2017-2022

Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad het Woonplan 2017-2022: ‘Een leven lang wonen’ vastgesteld. Het woonplan voorziet in een fors woningbouwprogramma van in totaal 440 woningen tot en met 2022. Daarin worden alle doelgroepen voorzien, zowel onze eigen inwoners als nieuwe inwoners, starters, alleenstaanden, (jonge) gezinnen, senioren en zorgbehoevenden.

De gemeente streeft naar een woningbouwprogramma met zowel goedkopere als duurdere huur- en koopwoningen. In alle dorpen is er ruimte om te bouwen en net als in het vorige woonplan houdt de gemeente vast aan een risicodragende rol in de kerndorpen en een faciliterende rol in kleine kernen. Daarnaast houdt de gemeente ook vast aan het uitgangspunt inbreiding (bouwen binnen de bestaande bebouwing) boven uitbreiding.

Een ander belangrijk punt is dat de gemeente zich blijft inzetten voor de bouw van voldoende goedkope woningen (< € 150.000) met een gemiddelde toevoeging van 20 woningen per jaar. De grens van een sociale koopwoning blijft € 180.000.

De gemeente wil actief inzetten om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk maken. Ook ligt er een ambitie om in 2040 alle woningen in De Wolden energieneutraal te maken. Naast deze ambities wordt ook gekeken hoe en/of welke (financiële) instrumenten de gemeente kan inzetten om deze doelen te bereiken.

Te downloaden:

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie