Inkoop en aanbestedingen

Home > Wonen en Leven > Inkoop en aanbestedingen

Inkoop en aanbestedingen

Gemeente De Wolden heeft als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie en wil zich als betrouwbare partner presenteren. Op het gebied van de inkopen streeft de gemeente naar transparantie, non-discriminatie, integriteit en optimale aanwending van financiële middelen. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de beleidsregels inkoop en aanbesteding gemeente De Wolden.

De gemeente De Wolden kent het zogeheten ‘gecoördineerde inkoopmodel’. Dat wil zeggen dat de verschillende afdelingen zelf verantwoordelijk zijn voor de inkoop. Ter ondersteuning en advisering heeft de gemeente centrale inkoopadviseurs.

Beleidsregels inkoop en aanbesteding en algemene inkoopvoorwaarden

De doelstelling van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid is dat gemeente De Wolden een integere en betrouwbare opdrachtgever is die aannemers, leveranciers of dienstverleners eerlijke en gelijke kansen biedt. Het doel is om in te kopen tegen de juiste prijs- en kwaliteitsverhouding, waarbij het inkoopproces transparant is en de aanbiedingen objectief worden beoordeeld. De gemeente koopt diensten, goederen en leveringen in. Hierbij gebruiken wij de algemene inkoopvoorwaarden. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor alle inkopen en aanbestedingen van De Wolden en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de beleidsregels inkoop en aanbesteding gemeente De Wolden.

Algemene inkoopvoorwaarden bij ICT opdrachten

Bij de inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT gebruikt de gemeente de GIBIT voorwaarden. Daarbij is ook het Addendum op de GIBIT van toepassing. Op alle opdrachten over ICT zijn de GIBIT voorwaarden en het Addendum van toepassing.

Inkoopprocedure

Gemeente De Wolden hanteert in haar Beleidsregels inkoop en aanbesteding richtbedragen voor de te volgen procedure.

Het is mogelijk om goed onderbouwd te kiezen voor een lichtere of een zwaardere procedure. Hierbij geldt één uitzondering. Zodra de opdrachtwaarde de Europese drempel heeft bereikt, moet er Europees aanbesteed worden. Uiteraard mag de gemeente geen opdrachten opsplitsen om onder dat bedrag te blijven om op deze manier een lichtere procedure te kunnen volgen. Omgekeerd mogen opdrachten ook niet worden samengevoegd die heel goed als aparte opdrachten behandeld kunnen worden.

Leveringen en
diensten

Sociale en andere
specifieke diensten
Werken
Enkelvoudig < € 30.000 < € 100.000 < € 150.000
Meervoudig Van € 30.000 tot € 221.000 Van € 100.000 tot € 750.000 Van € 150.000 tot € 2.000.000
Nationaal n.v.t. n.v.t.  Van € 2.000.000 tot € 5.548.000
Europees > € 221.000 > € 750.000 > 5.548.000

Lokale en regionale ondernemers

Gemeente De Wolden vindt het belangrijk dat lokale en regionale ondernemers daar waar mogelijk de kans hebben om een opdracht van de gemeente te verkrijgen. Dit is ook in het beleid opgenomen. De gemeente borgt hiermee dat ze oog heeft voor de belangrijke taak die lokale en regionale ondernemers vervullen als ruggengraat van de economie en werkgelegenheid in de regio.

Aanbestedingskalender

Gemeente De Wolden maakt jaarlijks, samen met de gemeente Hoogeveen en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, één overzicht van de aankomende Europese aanbestedingen. Deze zogenaamde Aanbestedingskalender geeft een beeld welke Europese aanbestedingen op stapel staan. De kalender is indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De Europese aanbestedingen die van start gaan worden op TenderNed gepubliceerd (zie het kopje TenderNed).

Groslijsten/ Uitnodigingsbeleid onderhandse aanbestedingen

De gemeente gebruikt groslijsten en wachtlijsten om de keuze bij onderhandse aanbestedingen te motiveren. Op een groslijst staan leveranciers die hun geschiktheid hebben bewezen. Bekijk het uitnodigingsbeleid aanbestedingen

TenderNed

Alle Europese aanbestedingen van Gemeente De Wolden worden gepubliceerd op TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Ondernemers die mee willen doen met Europese aanbestedingen van Gemeente De Wolden moeten zich registreren op TenderNed.

Zowel voor ondernemingen die al geregistreerd zijn als voor ondernemingen zich voor het eerst registreren op TenderNed hebben eHerkenning nodig om mee te kunnen doen met aanbestedingen van Gemeente De Wolden. eHerkenning is te vergelijken met DigiD voor particulieren. Met één eHerkenningsmiddel logt u in op websites van verschillende overheidsorganisaties. Voor registreren en inloggen bij TenderNed heeft u minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. eHerkenning aanschaffen kan bij een van de erkende leveranciers. De kosten voor aanschaf en gebruik variëren per middel en leverancier. Meer informatie hierover leest u op www.tenderned.nl

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen, ook wel duurzaam inkopen, betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (winst) worden meegenomen. In september 2018 zijn Gemeente De Wolden, gemeente Hoogeveen en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen van start gegaan met het project Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

Het doel van het project is om een Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen op te stellen met realistische duurzaamheidsambities en concrete doelstellingen op het gebied van duurzaam inkopen, waarbij het uiteindelijke resultaat is dat de gemeentes en de SWO structureel maatschappelijk verantwoord inkopen toepast en daarmee duurzame beleidsdoelen realiseert. Zodra het Actieplan gereed is, zal deze worden geplaatst.

Klachten aanbestedingen

In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat er ontevredenheid ontstaat over hoe er door partijen in de procedure wordt gehandeld. Bent u het niet eens met wat er in de aanbestedingsdocumenten staat of bent u het niet eens over de wijze waarop de aanbesteding wordt uitgevoerd? Dan kunt u hiertegen een klacht indienen. Het indienen van een klacht zet de aanbestedingsprocedure niet stil. 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie