Bestemmingsplan “De Wijk, Parkweg e.o.” (09-10-2014)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “De Wijk, Parkweg e.o.”

Bestemmingsplan “De Wijk, Parkweg e.o.” (09-10-2014)

RSS

Het bestemmingsplan “De Wijk, Parkweg e.o.” met planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00323-0401 (en ondergrond o_NL.IMRO.1690.BP00323-0401.dxf) is op 25 september 2014 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend.

Het bestemmingsplan
Woningcorporatie Actium gaat in samenwerking met de gemeente De Wolden in de Wijk aan de slag met een herstructurering van de woonbuurt rond de Parkweg e.o. Er zijn 47 woningen en 10 garageboxen gesloopt. Hiervoor in de plaats worden 55 nieuwe woningen gebouwd. Het betreft een mix van 43 grondgebonden woningen en 12 (sociale huur) appartementen.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen van 9 oktober 2014 tot en met 19 november 2014 ter inzage. Inzien kan via:
• Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde.
• Een bezoek aan de Havezathe in de Wijk (tijdens openingstijden).
• De gemeentelijke website: dewolden.nl onder inwoners / bouwen en wonen / bestemmingsplannen / in procedure.
• Ruimtelijkeplannen.nl, zoek op planidentificatie: NL.IMRO.1690.BP00323-0401.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 20 november 2014. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.
 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie