Bestemmingsplan Leidingtracés NAM (14-07-2011)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Leidingtracés NAM

Bestemmingsplan Leidingtracés NAM (14-07-2011)

RSS

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken op grond van artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de bestemmingsplannen “De Wijk-200”, “Luchtscheidingsinstallatie De Wijk-20” en “Leidingtracés NAM” op 30 juni 2011 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

De bestemmingsplannen voorzien in de aanleg en aanpassing van leidingen, luchtscheidingsinstallatie, injectieputten en winputten in het gebied tussen Koekangerveld en Echten in het gasveld De Wijk waar reeds vele jaren gaswinning plaatsvindt. Om de winbare hoeveelheid gas te vergroten wil de NAM stikstofinjectie gaan toepassen, en om dit planologisch mogelijk te maken zijn nieuwe bestemmingsplannen noodzakelijk.

Het bestemmingsplan “Leidingtracés NAM” voorziet in de aanleg van drie nieuwe stikstofleidingen en de wijziging van een bestaande aardgastransportleiding naar een stikstofleiding.De nieuwe leidingen worden gelegd tussen de locaties De Wijk-20 en De Wijk-15, tussen De Wijk –17 en De Wijk-24 en tussen De Wijk-24 en De Wijk-200.

Het bestemmingsplan “De Wijk-200” voorziet in een nieuwe locatie met drie nieuwe injectieputten en twee winputten. De Wijk-200 is gelegen ten zuidoosten van Koekangerveld aan de Koekangerveldweg.

Het bestemmingsplan “Luchtscheidingsinstallatie De Wijk-20” betreft het gebied ten zuiden van een bestaande Nam-locatie ten zuiden van Oshaar aan de Oshaarseweg waarbij een luchtscheidingsinstallatie wordt geplaatst bij de bestaande gaswinningsinstallatie.

Milieueffectrapport “Aardgas+ De Wijk”
Ten behoeve van de bestemmingsplannen “De Wijk-200”, “Luchtscheidingsinstallatie De Wijk-20” en “Leidingtracés NAM” wordt tevens een milieueffectrapport (MER) ter inzage gelegd als onderdeel van de toelichting van de voornoemde bestemmingsplannen. Voor de door de NAM voorgenomen activiteiten is het opstellen van een MER niet verplicht, toch heeft de NAM besloten een MER op te stellen.

Het MER dient als besluit-MER, ten behoeve van besluitvorming over de verwachte vergunningaanvragen voor de op te richten inrichtingen. Daarnaast is het MER zo opgesteld dat het ook als plan-MER fungeert voor de bestemmingsplanprocedure die gevolgd moet worden voor de inpassing van nieuwe locaties, de transportleidingen en voor de luchtscheidingsinstallatie.

 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie