Bestemmingsplan “Westerveldseweg 7a en 7b, Zuidwolde” en verlening gecoördineerde omgevingsvergunning. (11-01-2018)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Westerveldseweg 7a en 7b, Zuidwolde” en verlening gecoördineerde omgevingsvergunning.

Bestemmingsplan “Westerveldseweg 7a en 7b, Zuidwolde” en verlening gecoördineerde omgevingsvergunning. (11-01-2018)

RSS

Inleiding
Het bestemmingsplan voorziet in planologisch opzicht in het oprichten van de woning 7b en mantelzorgwoning in het bijgebouw. Tevens is met het bestemmingsplan de bestaande woning 7a planologisch geregeld. Het bestemmingsplan geeft de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de in het plangebied liggende gronden. De omgevingsvergunning maakt de bouw en het gebruik van de woning en mantelzorgwoning mogelijk.

Vaststelling
Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Tegen het ontwerp-besluit is een gecombineerde zienswijze ingediend. Deze zienswijze is samengevat en beantwoord in de nota zienswijzen. Ook deze nota is door de gemeenteraad vastgesteld. In de zienswijzen werd geen aanleiding gezien om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te wijzigen.

Coördinatieregeling
De aanvrager heeft op grond van de gemeentelijke coördinatieverordening verzocht om toepassing van de coördinatieregeling op basis van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en aan de verordening over het coördineren van besluiten van de gemeente De Wolden. Het college van burgemeester en wethouders van De Wolden heeft dit verzoek gehonoreerd. Dit betekent dat het vastgestelde bestemmingsplan, samen met de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning 7b en mantelzorgwoning, in één procedure behandeld en bekendgemaakt wordt. Zowel het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan als de door burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunning liggen gelijktijdig ter inzage.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie