Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit en bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Alteveer 64, Alteveer (22-11-2017)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In procedure > Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit en bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Alteveer 64, Alteveer

Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit en bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Alteveer 64, Alteveer (22-11-2017)

RSS

m.e.r. beoordelingsbesluit

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad van De Wolden naar aanleiding van de ingediende m.e.r.-beoordelingsnotitie besloten dat er geen Milieu Effect Rapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf Alteveer 64 omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Ter inzage

Overeenkomstig het Besluit milieueffectrapportage 1994, moet het bevoegd gezag vooraf bepalen of voor de beoogde uitbreiding een milieueffectrapportage vereist is. Dit besluit, het m.e.r.-beoordelingsbesluit,  met bijbehorende stukken, kunt u met ingang van 12 oktober 2017 gedurende zes weken inzien.

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een beslissing ter voorbereiding van een besluit, waartegen geen bezwaar of beroep open staat tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt u dan ook verwezen naar de procedure van het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van De Wolden leggen tegelijkertijd met het m.e.r.-beoordelingsbesluit het ontwerpbestemmingsplan “Alteveer 64, Alteveer” ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op uitbreiding van het agrarisch bedrijf Alteveer 64.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 12 oktober 2017 tot en met 29 novemberl 2017 ter inzage. Inzien kan via:

Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde.

De gemeentelijke website: www.dewolden.nl/inzienbestemmingsplannen.

www.ruimtelijkeplannen.nl zoek op planidentificatie: NL.IMRO.1690.BP00419-0301.

Zienswijzen

Een ieder kan tijdens bovengenoemde periode van zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van De Wolden, Postbus 20, 7920 AA, Zuidwolde. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling tel. 140528.

Te downloaden:

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie