Partiële herziening bestemmingsplan 'Kleine Kernen Noord' voor het perceel Hesselterweg 37 in Oosteinde (23-09-2010)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Partiële herziening bestemmingsplan 'Kleine Kernen Noord' voor het perceel Hesselterweg 37 in Oosteinde

Partiële herziening bestemmingsplan 'Kleine Kernen Noord' voor het perceel Hesselterweg 37 in Oosteinde (23-09-2010)

RSS

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 9 september 2010 een partiële herziening van het bestemmingsplan 'Kleine Kernen Noord' voor het perceel Hesselterweg 37 ine Oosteinde heeft vastgesteld. Ook heeft de raad besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan
Aanleiding voor de partiële herziening vormt het initiatief om de bebouwing iets uit te breiden en de stalling van auto's uit te breiden (c.q. op een goede, zorgvuldige en verkeersveilige manier te regelen). De uitbreiding vindt plaats op een bestaand agrarisch perceel.

Ter inzage
Het besluit tot vaststelling en het bestemmingsplan zelf liggen vanaf 23 september 2010 zes weken voor iedereen ter inzage. Inzien kunt u via:
· Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;
· www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Aangezien er tijdens de terinzagelegging van het ontwerp geen zienswijzen naar voren zijn gebracht kunnen alleen belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
 

Te downloaden:

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie