Vaststelling bestemmingsplan ‘Meeuwenweg 9, Zuidwolde’ (13-12-2018)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In procedure > Vaststelling bestemmingsplan ‘Meeuwenweg 9, Zuidwolde’

Vaststelling bestemmingsplan ‘Meeuwenweg 9, Zuidwolde’ (13-12-2018)

RSS

Op 29 november 2018 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan ‘Meeuwenweg 9, Zuidwolde’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Het plan voorziet in het veranderen van de woonbestemming in een agrarisch aanverwante bestemming op het perceel Meeuwenweg 9 in Zuidwolde (ten behoeve van een bijzondere paardenhouderij in de vorm van coaching van mensen met paarden en aparte behandeling van paarden).

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 13 december 2018 tot en met 23 januari 2019 ter inzage. Inzien kan via:

Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde.

www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op planidentificatie: NL.IMRO.1690.BP00401-0401

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 24 januari 2019. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie