Vaststelling bestemmingsplan ‘Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg 13, Echten’ (16-05-2019)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In procedure > Vaststelling bestemmingsplan ‘Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg 13, Echten’

Vaststelling bestemmingsplan ‘Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg 13, Echten’ (16-05-2019)

RSS

Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan ‘Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg 13, Echten’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Dit plan valt onder de ruimte-voor-ruimte regeling. Met dit plan wordt op de percelen Oshaarseweg 13 te Echten en Middelveenseweg 18 te Zuidwolde voormalig agrarische bebouwing gesloopt. Ter compensatie zal de bouw van een woning op het perceel Middelveenseweg 18 te Zuidwolde mogelijk worden gemaakt.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen van 16 mei t/m 26 juni 2019 ter inzage. Inzien kan via:

Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;

www.ruimtelijkeplannen.nl zoek op planidentificatie: NL.IMRO.1690.BP00446-0401.

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 27 juni 2019. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie