Vaststelling bestemmingsplan ‘Ten Arlo 3, Zuidwolde’ (18-07-2019)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In procedure > Vaststelling bestemmingsplan ‘Ten Arlo 3, Zuidwolde’

Vaststelling bestemmingsplan ‘Ten Arlo 3, Zuidwolde’ (18-07-2019)

RSS

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan ‘Ten Arlo 3, Zuidwolde’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Het bestemmingsplan voorziet in de splitsing van de monumentale boerderij (tot twee wooneenheden) en het bewonen van de bestaande monumentale bijschuur.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 18 juli 2019 tot en met 28 augustus 2019 ter inzage. Inzien kan via:

Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde.

www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op planidentificatie: NL.IMRO.1690.BP00444-0401

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 29 augustus 2019. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

Te downloaden:

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie