Vaststelling wijzigingsplan ‘Kerkdijk 8 te Ansen’ (20-12-2018)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In procedure > Vaststelling wijzigingsplan ‘Kerkdijk 8 te Ansen’

Vaststelling wijzigingsplan ‘Kerkdijk 8 te Ansen’ (20-12-2018)

RSS

Op 13 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Wolden het wijzigingsplan ‘Kerkdijk 8 te Ansen’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Dit plan maakt de realisatie van een tweede wooneenheid mogelijk in de schuur behorende bij Kerkdijk 8 te Ansen. De agrarische bestemming zal komen te vervallen voor een woonbestemming.

Ter inzage

Het besluit en het bestemmingsplan liggen van 20 december 2018 t/m 31 januari 2019 ter inzage. Inzien kan via:

Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 1 februari 2019. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie