Ruimtelijk beleid

Home > Wonen en Leven > Ruimtelijk beleid

Ruimtelijk beleid

 • Archeologische Beleidskaart

  Op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad de Archeologische beleidskaart voor de gemeente De Wolden vastgesteld.

 • Beleidsnotitie: Alternatieve energiebronnen

  De gemeenteraad heeft op 29 september 2016 de beleidsnotitie alternatieve energiebronnen vastgesteld. In deze notitie zijn kaders opgenomen waarbinnen het mogelijk is om duurzame energiebronnen te realiseren. De notitie beperkt zich tot de bronnen zon en wind.

 • Beleidsnotitie: Beheersverordening Buitengebied

  Op 31 oktober 2013 is de Beheersverordening Buitengebied De Wolden vastgesteld. In deze beheersverordening is de planologisch juridische situatie van het bestemmingsplan Buitengebied De Wolden opnieuw vastgelegd.

 • Cultuurhistorische Waardenkaart

  Authentieke landschappen, verkavelingsstructuren, bijzondere gebouwen, waardevolle bomen en andere overblijfselen uit het verleden: samen vormen ze het cultureel erfgoed van gemeente De Wolden.

 • Facet bestemmingsplan: Bedrijvigheid Buitengebied

  In dit bestemmingsplan is de beleidsnotitie voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) planologisch vertaald. Dit betekent dat in dit bestemmingsplan de mogelijkheden voor bedrijfsvestiging in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zijn uitgebreid.

 • Kadernotitie vitale recreatieparken De Wolden

  De gemeenteraad heeft op 30 november 2017 de ‘Kadernotitie Vitale Recreatieparken De Wolden’ vastgesteld. In deze notitie zijn kaders opgenomen waarbinnen de diverse recreatieparken in gemeente De Wolden zich richting de toekomst kunnen ontwikkelen.

 • Landschappelijk Ontwikkelingskader

  De gemeenteraad heeft op 29 november 2012 het Landschappelijk Ontwikkelingskader (LOK) vastgesteld. Het LOK is een instrument waarbij de samenhang tussen de verschillende landschappen, stedenbouwkundige aspecten, uitbreidingsplannen en functieveranderingen op elkaar worden afgestemd. Er worden in het LOK randvoorwaarden aangegeven waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

 • Permanente bewoning recreatiewoningen

  Deze informatie is bedoeld voor iedereen die eigenaar en/of gebruiker is van een recreatiewoning in De Wolden en met name voor diegenen die permanent in een recreatiewoning verblijven of van plan zijn dit te gaan doen.

 • Ruimte voor ruimte

  De ruimte-voor-ruimteregeling is een regeling die als doel heeft de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied te verbeteren.

 • Structuurvisie

  Met deze structuurvisie legt De Wolden een basis voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling voor de komende 20 jaar. De structuurvisie is een nadere uitwerking van de strategische toekomstvisie “De Wolden actief en betrokken”. De structuurvisie bestaat uit een visie, een uitvoeringsprogramma en een plankaart.

 • Vrijkomende Agrarische Bebouwing

  In de bijlage bij het Financieel Dagblad, editie 18 september 2014, staat een artikel over de uitgangspunten in de notitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Wethouder Jan ten Kate: “De Wolden is een actieve en betrokken gemeente en biedt ondernemers volop kansen. Met dit artikel in een landelijke krant onderstrepen we dat. We gaan graag in gesprek met ondernemers die in De Wolden een bedrijf willen starten. Van harte welkom!"

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie