Permanente bewoning recreatiewoningen

Home > Wonen en Leven > Ruimtelijk beleid > Permanente bewoning recreatiewoningen

Permanente bewoning recreatiewoningen

Deze informatie is bedoeld voor iedereen die eigenaar en/of gebruiker is van een recreatiewoning in De Wolden en met name voor diegenen die permanent in een recreatiewoning verblijven of van plan zijn dit te gaan doen.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft in haar beleid vastgesteld dat gemeente de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen moeten tegengaan. De gemeente De Wolden volgt het beleid van de minister. Op deze pagina geven we antwoord op de meest voor de hand liggende vragen.

Rijksbeleid

De minister van VROM heeft in een brief haar beleid met betrekking tot permanente (onrechtmatige) bewoning van recreatieverblijven aan de gemeenten kenbaar gemaakt. Deze brief kunt u vinden op de website van het ministerie: www.minvrom.nl. Minister Dekker schrijft in de brief dat gemeenten permanente bewoning van recreatieverblijven moeten tegengaan en beëindigen. De minister beseft dat dit probleem niet van de een op de andere dag kan worden opgelost. Daarom geeft zij de gemeenten tot 31 december 2004 de tijd om aan betrokkenen mee te delen wat het gemeentelijk beleid zal zijn. Vervolgens heeft de gemeente tot 31 december 2005 de tijd om haar beleid uit te voeren. De gemeente De Wolden volgt het beleid van de minister.

Peildatum

De minister heeft een peildatum vastgesteld: 31 oktober 2003. Deze peildatum houdt in dat als u op 31 oktober 2003 permanent woonde in uw recreatiewoning u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking kunt komen voor een persoons- en objectgebonden (gedoog)beschikking waardoor u zelf in uw recreatiewoning mag blijven wonen. Deze beschikking kan verleend worden als de woning voldoet aan de eisen die het bouwbesluit aan een woning stelt en als het bewonen niet strijdig is met de milieuwetgeving. de beschikking is op naam gesteld en objectgebonden, is niet overdraagbaar en eindigt bij vertrek of overlijden van de betreffende bewoner.

Voor de situaties van bewoning die zijn ontstaan ná 31 oktober 2003 moeten gemeenten handhavend optreden.

Permanent wonen

In de bestemmingsplannen is voorgeschreven dat een recreatiewoning alleen recreatief mag worden gebruikt. U heeft dus ergens anders een hoofdverblijf. Het hoofdverblijf is het adres van waaruit uw dagelijkse sociale leven zich afspeelt. Volgens de wet Gemeentelijke basisadministratie is het hoofdverblijf het adres waar u naar verwachting in een half jaar de meeste keren zult overnachten. Als het vermoeden bestaat dat er sprake is van permanente bewoning in een recreatieverblijf, zal de gemeente onderzoeken in hoeverre uw sociale leven zich afspeelt vanuit dit recreatieverblijf.

Recreatiewoning 

In het bestemmingsplan wordt aangegeven of een woning alleen voor recreatie is bestemd. Alle bestemmingsplannen zijn openbaar en u kunt informatie vragen bij de gemeente. De verkoper en de makelaar kunnen u ook over de bestemming van het betreffende pand informeren.

Beschikking

Een persoons- en objectgebonden beschikking wordt op naam gesteld van de bewoner, is aan het pand gerelateerd, is niet overdraagbaar en vervalt in ieder geval op het moment dat de betreffende bewoner verhuist of overlijdt. Het doel van de beschikking is dat de bewoner(s) in de betreffende recreatiewoning mag of mogen blijven wonen. Op het moment dat de beschikking vervalt door vertrek of overlijden zal de gemeente de recreatieve bestemming van het pand actief handhaven. Een volgende eigenaar en/of gebruiker mag het pand dus niet meer voor permanente bewoning gebruiken.

Om in aanmerking te komen voor deze beschikking moet u aantoonbaar op 31 oktober 2003 een recreatiewoning permanent bewonen (dus het moet uw hoofdverblijf zijn). Verder mag het bewonen van het betreffende pand niet strijdig zijn met de milieuwetgeving.

Legalisatie

Van legalisatie is sprake wanneer de bestemming van een complex gewijzigd zou worden van recreatie naar wonen. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied De Wolden” reeds besloten de bestaande recreatieve bestemmingen te handhaven. In dit verband is legalisatie dan ook niet aan de orde.

Handhaving 

De gemeente De Wolden heeft een door het college vastgesteld kadernota handhaving. Hierin staat welke stappen er worden gevolgd als situaties strijdig zijn met de wet- en regelgeving. In het uiterste geval kan de gemeente overgaan tot het opleggen van een dwangsom. Situaties van permanente bewoning die ontstaan zijn ná 31 oktober 2003 kunnen niet gedoogd worden. De bewoner krijgt persoonlijk bericht over zijn situatie. Voor alle gevallen van permanente bewoning vanaf 2 februari 2005 (dit is de datum van bekendmaking van ons beleid) geldt dat de gemeente direct handhavend gaat optreden.

Uitzonderingen

Als er sprake is van bijzondere, tijdelijke omstandigheden (bijvoorbeeld bij het bouwen of het wachten op een nieuwe woning, bij echtscheiding etc.) kunt u tijdelijke vrijstelling vragen van het bestemmingsplan. Aan deze vrijstelling wordt een einddatum verbonden. Uiteraard zult u de bijzondere omstandigheden moeten aantonen.

Informatie

Dit informatieblad wordt gestuurd naar alle eigenaren en/of gebruikers van recreatiewoningen, exploitanten van recreatiebedrijven en tussenpersonen (makelaars, banken, notarissen). Meer informatie kunt u vinden bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie