Toekomstgerichte landbouw

Er komen grote veranderingen aan voor onze agrariërs. Gemeente De Wolden wil de lokale economie versterken en de leefbaarheid op het platteland waarborgen. Dat doet ze door agrarische bedrijven te ondersteunen bij de transitie naar een toekomstgerichte Landbouw via een subsidieregeling. Voor deze regeling is een bedrag van 300.000 euro voor de jaren 2023, 2024 en 2025 beschikbaar. 

Wethouder Gerrie Hempen: „De Wolden wil met deze regeling de agrariërs extra energie geven om in gezamenlijkheid goede initiatieven te initiëren en deze innovatieprojecten te subsidiëren. In de gemeente zijn er de afgelopen jaren al veel mooie projecten gestart door de agrariërs zelf en met deze eigen subsidieregeling hoop ik dat er nog veel meer projecten gaan starten. Ik wil de agrariërs meegeven dat ze vooral in mogelijkheden moeten denken. Zoek elkaar op dan kom je vaak tot hele mooie ideeën. Het mogen grote projecten zijn maar ik wil ook vooral benadrukken dat kleine projecten er ook toe doen. Aan kleine projecten hebben vaak velen wat aan. Geef de energie door!”

Ontstaan subsidieregeling

De agrarische sector is een belangrijke economische sector in De Wolden en ook bepalend voor het landschap en de leefbaarheid in het landelijk gebied. Volgens het CBS waren er in 2021 363 agrarische bedrijven in De Wolden. Het overgrote deel van de bedrijven zijn grondgebonden familiebedrijven. De agrarische sector is goed voor maar liefst 14,5% van alle banen in De Wolden. We zijn trots op het agrarische verleden en heden maar zien ook dat de toekomst van de sector onzeker is. De hoge regeldruk, lage marges op producten en het stikstofvraagstuk drukken op de landbouw. De afgelopen 20 jaar is in de gemeente het aandeel banen in de agrarische sector met 10% gedaald. 

Gemeenteraad

De gemeenteraad vindt landbouw ook zeer belangrijk daarom riep de gemeenteraad in 2019 het college op om te onderzoeken hoe een toekomstgerichte landbouw kan worden bevorderd. In 2021 organiseerde de gemeenteraad 2 dialoogavonden, 1 online op 21 januari en 1 fysiek op 16 september. 

De gemeente voerde samen met de gemeente Westerveld een onderzoek uit onder agrarische ondernemers. De deelnemende agrariërs ervaarden het als positief dat ze in dit onderzoek actief gehoord werden. Een sterke agrarische sector is in ieders belang, als pijler van het landschap, de economie, de voedselvoorziening en de (toekomstige) vitaliteit van het buitengebied. De agrariërs missen vaak de waardering voor hun rol in dat gezamenlijke doel – van de overheid en ook van de samenleving. Naast deze wens om gezien, gehoord en gewaardeerd te worden is er ook behoefte aan een eenduidige, gezamenlijke langetermijnkoers. Een heldere koers helpt hen om te anticiperen op de toekomst en biedt handelingsperspectief. 

Uitkomsten

De uitkomsten van het onderzoek zijn meegenomen in het Economisch Actieplan dat onlangs is vastgesteld. Er is dan ook nadrukkelijk aandacht voor landbouw. De Wolden wil in 2040 een landbouwsector die toekomstbestendig is ingericht met aandacht voor het verdienvermogen van boeren, het landschap en natuurwaarden. Dit is een ambitieus doel. Mede omdat de besluiten die van invloed zijn op de toekomst van de landbouw veelal liggen op landelijk of Europees niveau. De gemeente is beperkt in haar mogelijkheden om de agrarische sector hierbij te ondersteunen. Daar waar mogelijk willen we landbouwbedrijven faciliteren om verdere doorontwikkeling, verduurzaming en verbreding mogelijk te maken. 

Eerste stap: subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw

De subsidieregeling is bedoeld voor projecten van 3 of meer agrarische ondernemers die bijdragen aan bijvoorbeeld het verbeteren van de water en bodemkwaliteit, verlagen van de CO2 uitstoot en vermindering van het gebruik van chemische gewasbescherming. Subsidieaanvragen kunnen 2 keer per kalenderjaar worden ingediend. De periodes zijn: 15 maart tot 1 mei en van 1 september tot 1 november. 

Aanvragen subsidie voor landbouw

Contact

Voor vragen over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met Wilma Manenschijn-Nieuwenburg, Adviseur Agri en Food: w.manenschijn@dewoldenhoogeveen.nl of 06 39 30 92 00 of Marjon van den Brand, Adviseur Plattelandsontwikkeling: m.vanden.brand@dewoldenhoogeveen.nl.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht