Duurzaam

Onze leidende, centrale ambitie is dat we onze De Woldense samenleving op allerlei gebieden verder willen ontwikkelen naar een toekomstbestendige en duurzame gemeenschap. Dat gaat niet vanzelf, daar moeten we aan werken: doen! We willen en kunnen dat niet alleen doen. Samen met onze partners – inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke (belangen)organisaties – gaan we meer vanuit een duurzame verbintenis aan de slag.

Actieplan Klimaat & Energie 2021-2024

In het Actieplan Klimaat en Energie 2021-2024 staat beschreven hoe de gemeente ervoor wil zorgen dat in 2040 de gehele gebouwde omgeving van De Wolden energieneutraal is. De gemeente wil dit bereiken door het volgende waar te maken:

  • In 2030 willen we ons gasverbruik volledig verduurzamen
  • In 2030 willen we 70% duurzame elektriciteit opwekken
  • In 2040 willen we 100% duurzame elektriciteit opwekken

In het Actieplan wordt ingezet op het goede voorbeeld geven als gemeente, toegankelijke financieringsmogelijkheden voor energiebesparing en –opwekking en het ondersteunen van lokale (duurzaamheids)initiatieven.

Regionale Energiestrategie (RES)

In Drenthe werken we samen aan de Regionale Energie Strategie voor Drenthe; alle gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke partners, jongeren en beheerders van gas- en elektriciteitsnetten. Het eerste concept is af. Hierin staat hoeveel schone energie we in Drenthe willen gaan opwekken en welke randvoorwaarden daarvoor gelden. Hoe we dat vorm gaan geven, doen we samen met alle inwoners van Drenthe. We willen ook dat iedereen kan profiteren van het opwekken van schone energie.

Op de website www.energievoordrenthe.nl kunt u het conceptplan bekijken. Ook vindt u er een 'publieksversie', waarin het plan kort en duidelijk wordt uitgelegd.

Er ligt nu een concept met richtingen en uitgangspunten. Medio volgend jaar moeten we ons plan klaar hebben: de RES 1.0. In de tussentijd gaan we met zijn allen aan de slag om samen tot een goede uitwerking te komen. Daarvoor hebben we iedereen nodig. Dus zeker ook inwoners met frisse ideeën, die in hun eigen omgeving schone energie willen opwekken. Alle gemeenten gaan de komende tijd met hun inwoners hierover in gesprek. Gekeken wordt naar wat mensen graag willen, waarover zorgen zijn en wat er mogelijk is. Samen gaat ons dat lukken. Samen maken we er een mooi plan voor Drenthe van. Overigens zijn we niet klaar als de RES 1.0 er ligt. Nieuwe inzichten en technieken blijven komen. Dat betekent dat we elke twee jaar samen met u weer een nieuwe RES maken; een 2.0, een 3.0 enzovoorts.

Wat wil De Wolden concreet bijdragen aan de RES regio Drenthe?
Met de Concept RES regio Drenthe levert energieregio Drenthe een concept op met daarin de beoogde bijdrage van Drenthe aan de nationale doelstelling: zo'n 3,45 TWh als onderdeel van de productie van 35 TWh hernieuwbare elektriciteit op land in 2030. De bijdrage van De Wolden hieraan is 0,1 TWh, waarvan in ieder geval 0,04 TWh gerealiseerd moet worden door zonnepanelen op daken (minimaal 50 panelen per dak). Dit betekent dat zo’n 70% van het elektriciteitsverbruik in onze gemeente verduurzaamd wordt. In 2040 willen we dat 100% duurzaam ingevuld is.

Samen optrekken
In de periode tot aan de Concept RES is er vooral sprake geweest van informeren van inwoners, bedrijven en lokale initiatieven. Op bijeenkomsten, onder andere in het kader van het Actieplan Klimaat en Energie, zijn de RES en de ambities van de gemeente wel besproken. Het doel is om in de komende periode samen op te trekken met het participatieproces rond de Toekomstvisie en op die manier input te halen voor de concrete invulling van de RES 1.0, om samen met onze inwoners de stip op de horizon te bereiken.

Landschappelijk ontwikkelingskader De Wolden

Duurzame energie

De gemeente De Wolden wil graag aansluiten bij initiatieven uit de samenleving die inzetten op het gebruik van duurzame energiebronnen. Om het gebruik van alternatieve energiebronnen, in het bijzonder wind- en zonne-energie mogelijk te maken, heeft de gemeente de mogelijkheden daartoe verkend in een werkatelier. De resultaten van dat atelier zijn in een beleidsnotitie ‘Alternatieve energiebronnen’ samengebracht. Meermaals is (in het werkatelier) geconstateerd dat duurzame energie weliswaar de ruimte verdient, maar dat ook nadrukkelijk afstemming moet worden gezocht met de landschappelijke kwaliteiten van de gemeente. Een combinatie met het LOK (landschapontwikkelingskader) ligt daarbij voor de hand. Het bestaande LOK (2012) voorziet niet in handreikingen voor de inpassing van duurzame energie in het landschap. Dit Deel 4 is een extra hoofdstuk bij het LOK over deze nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot alternatieve energiebronnen met dezelfde insteek; inspirerend en enthousiasmerend ten behoeve van de landschappelijke kwaliteit. Een plan is een kans! Handreikingen worden gedaan voor het inpassen van wind- en zonne-energie in het landelijk gebied van de gemeente.

Hier vindt u het hele document. (met de invulling van de RES 1.0 zal gekeken worden of dit document nog in verhouding is met de ambities)

Groen Gas

De Wolden wil graag aansluiten bij initiatieven uit de samenleving die inzetten op het gebruik van duurzame energiebronnen. Daar is groen gas er één van. Samen met de agrarische sector wordt er gekeken hoe De Wolden lokaal kan produceren om ook lokaal te kunnen consumeren en profiteren.

Brief minister Wiebes

De Wolden ziet kansen, juist in een tijd waarin enthousiast uitgewerkte initiatieven voor het duurzaam opwekken van elektriciteit stuklopen op capaciteitsproblemen op het net. Duurzame gasvormige energiedragers kunnen in Drenthe de jaren die gemoeid zijn met het uitbreiden van de netcapaciteit op duurzame wijze dichten. Hierbij stuit de gemeente op enkele hobbels. Daarom heeft de gemeente een brief (pdf - 1,4 MB) geschreven naar de minister waarin zij vraagt om medewerking bij het slechten van die hobbels, omdat het alternatief - de woningen nog minstens tien jaar op grijs gas – haaks staat op zowel de lokale- als de landelijke doelstellingen. In de brief pleit de gemeente voor een onmiddellijke, volwaardige rol voor groen gas in de energietransitie van de gebouwde omgeving.

Zelf aan de slag met uw woning? Advies, diverse subsidies en leningen

Uw woning energiezuinig of energieneutraal maken. Welke stappen kunt u dan zetten? Wat is er allemaal mogelijk en zijn er subsidies voor? Bij het Drents Energieloket kunt u terecht met vragen over het energiezuinig maken van uw woning. Het Drents Energieloket is er voor informatie en kosteloos en onafhankelijk advies: https://drentsenergieloket.nl/. Voor diverse subsidies en leningen kunt u ook op onze eigen website kijken https://www.dewolden.nl/subsidies-en-leningen (ook voor huurders).

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht