Huishoudboekje 2022

In het huishoudboekje laten we zien welke kosten u als inwoner hebt en welke inkomsten en uitgaven de gemeente verwacht voor het jaar 2022. De totale uitgaven zijn € 55,8 miljoen en de totale inkomsten € 56,1 miljoen. 

Dit betaalt u aan de gemeente

Als inwoner betaalt u in 2022 de volgende bedragen.

  • Ontroerendzaakbelasting (OZB): € 322,18 (bij een WOZ-waarde van €287.000,-)
  • Rioolheffing: € 232,92 (vast bedrag per woning)
  • Afvalstoffenheffing: € 200,76 (vast bedrag per woning)

Inkomsten van de gemeente

Soort Bedrag
Rijk € 40.900.000
Onroerendezaakbelasting (OZB) € 4.795.000
Rioolheffing € 2.648.000
Afvalstoffenheffing € 1.917.000
Leges (zoals paspoorten) € 1.006.000
Begraafrechten € 212.000
Toeristenbelastingen € 388.000
Forensenbelasting € 126.000
Overige inkomsten (huren, pachten, eigen bijdragen Wmo, reserves) € 4.100.000

Uitgaven van de gemeente

Belangrijkste uitgaven van de gemeente

Soort Kosten
Brandweer, openbare orde en veiligheid € 1.979.000
Riolering, milieubeheer, ruimtelijke ontwikkeling, wonen € 5.258.000
Wegen, verkeer en vervoer, cultuur, openbaar groen, begraven € 5.720.000
Onderwijs, musea, media, jeugdbeleid, (arbeids)participatie € 11.830.000
Sport, sportaccommodaties en afval € 4.030.000
Economische ontwikkeling, bedrijven, recreatie en toerisme € 776.000
Overhead ambtelijk apparaat € 7.790.000
Burgerparticipatie, inkomensregelingen, WMO en volksgezondheid € 14.085.000
Bestuur, dienstverlening burgers en kernparticipatie € 2.687.000
Overige uitgaven € 1.633.000
Saldo ontwerpbegroting 2022 (voordelig) € 319.000

Eenmalige uitgaven boven € 15.000

Soort Kosten
Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen, stemhulp € 17.000
Coördinatie subsidieregeling ‘Initiatiefrijk De Wolden’ € 37.000
Extra buitengewoon opsporingsambtenaar handhaving € 70.000
Extra Wabo toezichthouder € 75.000
Actieplan Klimaat & Energie € 48.000
Extra formatie implementatie Omgevingswet € 124.000
Maatwerk dientsverlening leefomgeving € 60.000
Corona herstelplan, versterking ondernemerschap € 25.000
Regio Zwolle, Human Capital Agenda € 43.200
Transitiefonds toekomstgerichte landbouw € 300.000
Vitale verenigingen De Wolden € 15.000
Bibliotheekwerk – spreiding en toegankelijkheid € 100.000
Extra formatie buurtteams De Wolden € 58.000
Uitvoering lokaal preventieakkoord mentale gezondheid € 20.000

Investeringsprojecten

Soort Kosten
Voorbereidingskrediet omgeving ‘De Beate’ te Ruinen € 35.000
Proeftuin Ansen – aardgasvrije wijken € 2.398.400
Aanleg fietspad Dwingelderweg in Ansen € 131.250
Aanleg fietspad Weerwilleweg in Koekange € 263.500
Diverse maatregelen GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan) € 212.000
Reconstructie Gedempte Wijde Wijk in Kerkenveld € 611.075
Vervanging speelvoorzieningen € 67.500
Aanleg kunstgrasveld KIOS in Ruinerwold € 148.500
Verbetermaatregelen riolering € 700.000
Vervanging ondergrondse glascontainers € 25.000

Overige projecten

Soort Kosten
Subsidieregeling ‘Initiatiefrijk De Wolden’ (beschikbaar voor 2021 en 2022) € 550.000
Verstrekken zonneleningen € 150.000
Verstrekken duurzaamheidsleningen € 250.000

Volledige begroting 2022

De volledige begroting voor 2022 vindt u op de pagina Begroting en jaarstukken.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht